Skip to main content Skip to search

Posts by אורי עזרא

רישום עמותה

רישום עמותה, להבדיל רישום חברה, מצריך שני בני אדם לפחות. הקמת עמותה מבוצע ע"י רשם העמותות בישראל. לצורך הקמת עמותה נדרש למלא טפסים (לרבות תקנון, תצהיר וכו'), לשלם אגרה (על הקמת העמותה) ולהגישם לרשם העמותות.

רישום עמותה- מטרות ?

כאשר מקימים עמותה ישנה חשיבות רבה ברישום מטרותיה וזאת להבדיל הקמת חברה אשר בדר"כ מצוין "לעסוק בכל עיסוק חוקי". חובה זאת נובעת בהתאם לסעיף 27 לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן:"החוק") רשם העמותות  ותורמים רבים יכולים לבחון ולאמת את זהות  מטרות העמותה עם המטרות המצוינות בתעודת ההתאגדות.

רישום עמותה – חובת מינוי אורגנים

בהתאם לחוק על העמותה לקיים ולמנות את האורגנים שלהלן:

 1. חברי אספה כללית
 2. ועד מנהל
 3. ועדת ביקורת או "גוף מבקר".

בנסיבות מסוימות הינכם תדרשו למנות גם רואה חשבון מבקר ומבקר פנים.

רישום עמותה – ניהול תקין

רשם העמותות יכול הנפיק לעמותה "אישור ניהול תקין". אישור זה מהווה "אור ירוק" לכך שהעמותה הקימה את כל המוסדות כהלה ופועלות באופן עקרוני בלבד בהתאם לחוק העמותות.

אישור ניהול תקין מקנה אפשרות להתקשר עם מוסדות ציבור ובכלל זה לקבל תמיכות, תשלומים והתקשרויות. המוסדות ציבור הינם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים ערניים ועוד.

רישום עמותה- ניסיון בהתנהלות עמותות

למרבית מהרואי חשבון בארץ אין ניסיון עם עמותות. לעמותות יש הרבה מאוד הנחיות והתניות של רשם העמותות, הנחיות מרשות המיסים, חוק העמותות אשר שונה מחוק החברות, נושאים שונים מול משרדי ממשלה ו/או ניהול תקין, תקינה חשבונאית לעמותות ועוד.

משרדנו בעל ניסיון של עשרות שנים בעמותות לרבות ניסיון של רואה חשבון מבקר (ביקורת דוחות כספיים), גוף מבקר (אשר מחליף את הצורך בוועדת ביקורת) ומבקר פנים לעמותה (בהתאם לחוק העמותות יש חובה במינוי מבקר פנים לעמותה שמחזורה עולה על 10 מליון ש"ח בשנה). בנוסף, ראו המלצות מלקוחות אשר חלקן הם עמותות.

חיפושים אחרונים: הקמת עמותה, רואה חשבון לעמותה, פתיחת עמותה, פעילות ציבורית, הנהלת חשבונות לעמותה, ניהול תקין לעמותות, אגרת רשם העמותות, רואה חשבון לעמותות.

Read more

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים – מה זה?

דוח שנתי למס הכנסה הינו טופס (ליחידים הינו טופס 1301, לחברות הינו טופס 1214 ולעמותות 1215) שמסדיר את כל ההכנסות החייבות שהיו בשנת מס קלנדרית. בין היתר, דוחות השנתיים מסדירים גם את כל הגורמים המשפיעים על חישוב המס של אותו גוף לצורך חישוב מלא ונכון וכן ישנן מקרים אשר ישנה חובת דיווח על פעולות אף אם אינן חייבות במס.

דוחות שנתיים – מהי מטרתם?

מטרתם של הדוחות השנתיים של רשות המיסים הינה בכדי לחשב את החבות במס ולהפיק מהדוחות השנתיים שומת מס הכנסה.

דוחות שנתיים- דע את זכויותך!

מידי שנה מפרסמת רשות המיסים חוברת "דע את זכויותך" אשר במסגרתה ניתן להיעזר בכל הזכויות והחובות שיש לנו כאזרחים במדינה.

דוחות שנתיים- מהם כוללים

הדוחות השנתיים כוללים רשימה ארוכה מאוד של מסמכים ונתונים שצריכים לדווח. להלן רשימה חלקית:

טופס 106– אם בשנת המס קיבלת שכר במשכורת אז יש לצרף טופס 106 מכל מקום עבודה.

טופס 867- אם השקעת בניירות ערך, אז יש להמציא טופס 867 מהבנק על מנת שידווח למס הכנסה את ההכנסותך מרווחי הון.

דוח רווח והפסד– אם היו הכנסות והוצאות מעסק יש לערוך דוח רווח והפסד בדומה לנספח א' לדוח השנתי.

הכנסות פסיביות– יש לדווח עליהם במסגרת נספח ב' לדוח שנתי.

רווח הון- במידה ומכרת נכס, יש למלא ולדווח עליו במסגרת נספח ג' לדוח השנתי.

ניכוי מס במקור- במידה והלקוח שלך ניכה לך מס במקור יש לצרף אישור על ניכוי המס.

נקודות זיכוי- יש לעדכן ולדווח את כל הנקודות שבגינם הינך זכאי לרבות המצאת מסמכים מבססים.

חיפושים אחרונים: דוח שנתי למס הכנסה, דוח שנתי לשנת 2017, דוח שנתי לעוסק מורשה, דוחות שנתיים לחברה בע"מ, דוח שנתי טופס 1301, דוחות שנתיים לעמותה, דוחות שנתיים לעוסק מורשה

Read more

טפסים ולינקים שימושיים של רשות המיסים

ריכזנו עבורך לינקים שימושיים ועדכניים.

 

באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם:

מדריך לפתיחת עסק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במע"מ

טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים

טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת

טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20

טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי

טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961

טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים

טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד

טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

Read more

הקמת עמותה

עמותה היא תאגיד משפטי, אשר מורכב לפחות מ- 2 בני אדם בגירים (לא יכולות להיות חברות/תאגידים אחרים)  והוקמה למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים. לצורך הקמת עמותה נדרשים למלא מסמכים שונים של רשם העמותות, לרבות תצהירים, תקנון, לשלם אגרה וכו'.

העמותה חייבת לפעול בהתאם למצוין בתקנון ולשם כך יש להקפיד על מילוי נאות של הטפסים בכדי להימנע מטעויות שיכולות להיווצר בעתיד בעת ביקורת ו/או קבלת תמיכות.

בהתאם לסעיף 19 לחוק העמותות, ישנן 3 (לפחות) מוסדות שחייבים להתקיים בעת הקמת עמותה כגון:

 1. אסיפה כללית– היא גוף הכולל את כל חברי העמותה.
 2. ועד מנהל
 3. ועדת ביקורת או גוף מבקר– שיכול להיות רואה חשבון או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות.

יצוין כי ישנה סמכות לעמותה למסד עוד מוסדות. בנוסף לאמור לעיל, במחזור של כ- 1 מליון ש"ח ישנה חובת מינוי רואה חשבון מבקר לעמותה ובמחזור של 10 מליון ש"ח יש חובה למנות גם מבקר פנים לעמותה.

 

הקמת עמותה- מצריך ידע מקדים?

הקמת עמותה צריכה להיערך באופן מאוד מדוקדק תוך שימת לב על כל הפרטים קטנים כגדולים וזאת מאחר ולאחר מכן יתכן ויהיו בעיות בעת בקשה לקבלת תמיכות ממוסדות ממשלתיים, בעת ביקורת וכו'. לדוגמה: בהתאם לסעיף 8 א לחוק העמותות, העמותה מחויבת להשתמש בשמה המדויק ובתוספת ע"ר (עמותה רשומה) וזאת על כל שילוט, מסמך, פרסום וכו'. דוגמה נוספת: העמותה חייבת לפעול בהתאם למטרות המצוית בתקנון כפי שנרשם בעת הקמת עמותה ואף לא בפעולות אחרות (גם אם הם מסייעות לציבור/לנזקקים)

 

הקמת עמותה- ניתן להכניס פעילות עסקית לעמותה?

לעיתים עמותות רוצות לקבל אפיק חדש/נוסף של תזרים מזומנים ולא להסתמך רק על תורמים וזאת לשם יציבות כלכלית. פעילות עסקית יכולה להתבצע בעמותה אך לאחר עמידה במספר קריטריונים חשובים. כמו כן, יש לשים לב בבחינת עמידה בתשלומים לרשויות המס (מס הכנסה ומע"מ).

 

הקמת עמותה- ניהול תקין מה זה?

בתאריך 15.10.98 החליטה הממשלה על כך שגופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי עליהם להציג אישור ניהול תקין של רשם העמותות. ברבות השנים, גופים נוספים החלו לדרוש עמידה של העמותה באישור ניהול תקין. לצורך קבלת אישור ניהול תקין על העמותה להוכיח לרשם העמותות עמידה בהוראות חוק בסיסיות כגון: מינוי חברי ועד כנדרש, מינוי ועדת ביקורת, מינוי מורשה חתימה, קיום המלצת ועדת ביקורת לדוחות הכספיים ועוד.

 

הקמת עמותה- רואה חשבון מומלץ?

לשם בחירת רואה חשבון שילווה אתכם כבר מעת הקמת עמותה, חשוב לבחון את רמת הבקיאות שלו בנושא עמותות. נושא העמותות משנה לשנה מקבל תאוצה וזאת לאור שינויי חקיקיה, פסקי דין, הנחיות של רשם העמותות, הנחיות של החשב הכללי ועוד. ישנה חשיבות גבוה שמעבר לנושא עריכת דוחות כספיים (אשר אף הוא מצריך ידע רב בנושא) יהיה הידע השוטף בנושאים חשובים לעמותה. מומלץ לקבל המלצות מלקוחות על רואה החשבון לעמותה. הקמת עמותה הינה הליך ביורוקרטי לא פשוט, אשר מצריך בחינה ומחשבה בכל שלב ושלב בתהליך.

 

הקמת עמותה- תכנה לניהול עמותה?

בשוק ישנן הרבה תכנות אשר יכולות לסייע לכם לנהל עמותה לרבות חברים בעמותה, פעילויות, גיוס תרומות וכו'. חשוב לשים לב שבמידה והתכנה מפיקה קבלות, יש לוודא כי היא אושרה ע"י רשות המיסים בישראל.

 

הקמת עמותה- קבלת סעיף 46?

קבלת סעיף 46 הינו תהליך אף יותר מורכב מקבלת אישור ניהול תקין ומצריך וותק מינימלי של שנתיים (לאחרונה פורסם כי יתאפשר להתחיל את התהליך עוד בטרם סיום השנתיים) ועמידה במספר קריטריונים. עזרה וסיוע ע"י גורם מקצועי בתחום הינו חשוב מאוד ואף כמעט הכרחי וזאת מאחר ויתכן ותעשו טעויות בדרך שיעלו לכם הרבה זמן להסביר את עצמכם לאחר מכן ולתקן את הטעויות.

להקמת עמותה וניהול שוטף לעמותות התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

Read more

רואה חשבון לעמותה

רואה חשבון לעמותה/ חל"צ/ מלכ"ר מהווה חלק חשוב ומהותי בארגון וזאת מאחר ולהבדיל חברה עסקית אשר מופעלת לשם יצירת רווח ופועלת בהנהלת החשבונאות הרגילה תוך החוקים שלה. לעמותה יש הנחיות, תקנות וחוקים אחרים, סביבת עבודה שונה ועוד. להלן חלק מהנושאים המצריכים ידע ספציפי שצריך להיות לרואה חשבון לעמותה:

 • התנהלות שוטפת מול רשם העמותות
 • קבלת ניהול תקין- לרבות דוח מילולי, ועדת ביקורת ועוד.
 • הנהלת חשבונות שונה לעמותה
 • התנהלות וידע בביקורות רשם העמותות
 • ביקורת דוחות כספיים לעמותה
 • סיוע בהכנת מסמכים לבקשות תמיכה ממשרדי ממשלה, עריות וכיוצא בזה.
 • עמידה בתנאי סעיף 46 (אישור תרומות)
 • עמידה בתקציב מול ביצוע
 • עמידה בקריטריונים בקבלת תמיכות ממשלתיות

 

הנושאים הללו הינם רק חלק מהשירותים המיוחדים שצריכים להינתן ע"י רואה חשבון לעמותה. משרדנו מספק שירותים אלו לעמותות בגדלים שונים החל מעמותות קטנות מאוד ועד לעמותות המעסיקות מאות עובדים.

 

רואה חשבון לעמותה- מה צריך לבדוק?

כאשר שוכרים כל נותן שירותים ובפרט רואה חשבון לעמותה מומלץ לקבל מכתבי המלצה מלקוחות, לשוחח עם הרואה חשבון ולהבין את היקף הידע שלו בתחום הנדרש לכם, לבחון את המקצועיות שלו בתחום העמותות, לא להתבייש ולבקש טלפונים של ממליצים, לבחון חברות של המשרד בארגונים מקצועיים, לדוגמה משרדנו חבר ברשת רואי חשבון בינלאומית אשר במסגרתה המשרד מקבל "גג מקצועי" מהמומחים הכי טובים בארץ בכל תחום ותחום.

 

רואה חשבון לעמותה – האם צריך ראייה עסקית?

לדעתנו, גם עמותה חייבת להתנהל בדומה לחברה עסקית במישור ההתייעלות, הסתכלות קדימה ביצירת חזון, מטרה, משימה ושיטה, בניית אבני דרך, תקציב מול ביצוע, התנהלות בהתאם לספרי נהלים כתובים וברורים, יצירת מקומות להתייעלות, חיפוש אחר מקורות מימון לרבות קבלת תמיכות מגופים שונים כגון: עירייה, משרד האוצר, משרדי ממשלה רלוונטיים, חברות גדולות ועוד.

בפגישות השוטפות במשרדנו נסקור את הנושאים האמורים, נסייע בבניית תכנית עבודה נכונה, בבנייה ויישם התקציב ועוד. לדעתנו, הנושאים הללו חשובים הרבה יותר מרק להציג את הדוח הכספי ולחתום עליו.

 

רואה חשבון לעמותה – עדכונים שוטפים ותקנות חדשות

עולם העמותות מצריך כל הזמן התעדכנות בתקנות והנחיות שונות של רשם העמותות ומשרד האוצר (החשב הכללי). כך שרואה חשבון לעמותה שאינו מומחה בתחום לא ידע להוביל אתכם בדרך הנכונה, ללא טעויות וללא ליווי מקצועי. יתרה מזאת, הכרות עם נושא מתן קבלת תמיכות הן על פעילות שוטפת והן על פעילות חד פעמית כגון: שיפוצים או פרויקט גדול, מצריכה הכרות עם הביורוקרטיה הנ"ל.

 

לסיכום – ליווי של רואה חשבון לעמותה אינה בחירה פשוטה ומצריכה שיקול דעת ובדיקה שאכן הינו בעל ידע בתחום ובנוסף בעל יכולת לסייע בנושאים חשובים כגון: ביקורות, תמיכות, תקציב וניהול תקין לעמותה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

Read more

פתיחת עוסק מורשה

ההליך של פתיחת עוסק מורשה אינה פשוטה בכלל, כאשר בשלב ראשוני עליכם לנהל את כל הניירת אל מול רשויות המס השונות. מדובר בשלב קריטי במיוחד, ואסור לכם לבצע אותו לבד אם אין לכם את הידע הנדרש לצורך השלמת הרישום בצורה נכונה ומתאימה למצבכם. פתיחת עוסק מורשה באופן הטוב ביותר תתבצע ביחד עם רואה חשבון, כך שאתם תוכלו לפקח ולוודא כי הכול מתנהל כפי שהנכם מצפים ואילו רואה החשבון ידאג לנפק ולמלא את כל הטפסים הנדרשים לצורך השלמת התהליך של פתיחת עוסק מורשה. בשלב זה חשוב להבין את השיקולים בפתיחת עוסק מורשה.

 

פתיחת עוסק מורשה –  מה חשוב לדעת?

כאשר פונים למשרדנו לקוחות לפתיחת עוסק מורשה (עצמאי) אנחנו קובעים פגישת הדרכה מקיפה. פגישת ההדרכה מלווה בטופס אשר במסגרתנו אנחנו מלמדים אתכם את כל הנושאים החשובים, לאט לאט, בקצב שלכם – עד שתבינו הכל! הנושאים הנלמדים הינם: רשויות המס- מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי – איך מחשבית את המס? מתי מדווחים? מה זה דוח שנתי למס הכנסה? מה זה מקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה ? ניכוי מס במקור, מתי מפיקים קבלה/חשבונית, מהם ההוצאות המוכרות לצורכי מס הכנסה, מה עליכם לשמור על מנת שההוצאה תהיה חוקית ועוד.

 

פתיחת עוסק מורשה – איך ניתן לבצע את התהליך במהירות?

אם אינכם רוצים להתעכב זמן רב על פתיחת עוסק מורשה ברשויות המס, חשוב מאוד שתדאגו לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם למלא את כל הניירת הנדרשת שעליכם להציג במס הכנסה ובביטוח לאומי. באופן עצמאי יהיה לכם קשה מאוד למלא את הניירת בצורה נכונה, ולא מן הנמנע כי תצטרכו ללכת ולחזור מספר פעמים עד אשר הניירת תהיה מלא כפי שרשויות המס מצפות. זאת אומרת שאם ברצונכם לבצע את התהליך של פתיחת עוסק מורשה בצורה מהירה וחלקה, כל מה שעליכם לעשות זה לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם באופן קבוע או אפילו באופן חד פעמי רק לצורך מילוי הטפסים והגשתם למס הכנסה ולביטוח לאומי.

 

פתיחת עוסק מורשה – האם מדובר בתהליך יקר?

פתיחת עסק אינו תהליך יקר, אך הוא יכול להיות תהליך מתסכל במיוחד. לכן עליכם לפנות אל רואה חשבון על מנת שייצג אתכם נאמנה אל מול הרשויות השונות, אומנם מדובר בסיטואציה קצת יותר יקרה אילולא הייתם מבצעים את הפעולה בכוחות עצמכם אך היעזרות ברואה חשבון תקל עליכם את המלאכה ותגרום לכם להימנע מקנסות עתידיים או עיקולים אשר יכולים לעכב את ההתפתחות העסקית שלכם ואף במקרים חריגים לגדוע אותה. אז אל תבצעו את ההליך של פתיחת עוסק מורשה באופן עצמאי, כל מה שאתם צריכים לעשות על מנת לסיים את התהליך בהצלחה זה לפנות אל רואה חשבון מיומן ומנוסה בתחום.

Read more

איך פותחים עסק

אחת מהשאלות השכיחות ביותר בקרב יזמים רבים היא איך פותחים עסק מצליח? וכמובן שאין לכך תשובה חד משמעית, ולעיתים רק עם הזמן ועם הניסיון שתצברו במהלך הדרך תוכלו לפענח את התשובה לשאלה זו. אך לפני שבכלל תחשבו איך פותחים עסק מצליח, עליכם לדעת כי באפשרותכם לצוות אליכם את אנשי המקצוע הטובים ביותר שיקלעו לדרככם. רואה חשבון מצליח יגרום לכל העסק שלכם לשגשג ולפרוח, ולכן אסור להקל ראש בתהליך בחירת רואה החשבון שיעמוד לצדכם. רואה חשבון טוב ילמד אתכם בשלב הראשוני איך פותחים עסק ומה עליכם לעשות כשלב ראשוני על מנת להגיע למצב שבו נקודת הפתיחה שלכם תהיה האידיאלית ביותר.

 

איך פותחים עסק בלי רואה חשבון?

מדובר בצעד שלא מומלץ בכלל! אומנם ללא רואה חשבון תוכלו לחסוך כסף, אך מדובר בצעד מסוכן אשר יכול להתברר כהחלטה שגויה של ממש. רואה החשבון הוא האיש שמנווט את העסק שלכם בדרך הנכונה, הוא יודע לצפות בעיות עתידיות בתחומים הפיננסיים ולדעת כיצד להתנהל אל מול כל הרשויות (מס הכנסה, ביטוח לאומי). יש אנשים ששאולים בין חברים איך פותחים עסק או מחפשים באינטרנט מידע וחושבים שלמדו את מה שרואה חשבון למד במשך שנים של ניסיון. בעת פתיחת התיק תצטרכו לקבל החלטה האם לפתוח עוסק פטור או לפתוח עסק של עוסק מורשה? 

 

לחסוך זה דבר מבורך! אך לא כאשר מדובר באנשי המקצוע שלצדכם. לא רק שחשוב לשכור רואה חשבון, אלא גם אסור להתפשר על איכותו גם אם זה אומר שעליכם להוציא יותר כסף מאשר תכננתם לצורך הבטחת המהלך. לכן לפני שבכלל תתחילו לחשוב איך פותחים עסק? ומה עליכם לעשות כצעד ראשוני? תתחילו לחפש רואה חשבון או משרד רואי חשבון שיגרום לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. בעת פתיחת עסק, משרדנו מעניק ללקוח הדרכה מקיפה על כל הנושאים החשובים לו באמת, כגון: מתי חייבים לדווח למס הכנסה על דוח שנתי, מתי חייבים להגיש דוחות מע"מ, איך ומתי משלמים, מהם ההוצאות המוכרות של העסק, רישום קבלה (מועד להפקה, מה צריכה לכלול), ביטול חשבונית, ניכוי מס במקור ועוד. חשוב מאוד לקבל המלצות מלקוחות של הרואה חשבון עוד בטרם קביעת הפגישה.

 

איך פותחים עסק עם מתחרים רבים?

אחת מהחששות הגדולים ביותר של כל עסק מתחיל היא כיצד להתמודד עפתים ריבוי של מתחרים, זוהי בהחלט דילמה מרכזית אשר התנהלות נכונה עימה תגרום לעסק שלכם לפרוח. את התשובות לשאלה איך פותחים עסק תוכלו למצוא אצל רואי החשבון איתם אתם עובדים, התנהלות נכונה במישור הכלכלי ובמישור הפיננסי תגרום לכם להיות ייחודיים ושונים לעומת המתחרים שלכם וכך תוכלו להשיג את הערך המוסף שיגרום לכם להשיג את קפיצת המדרגה המיוחלת.

שיתוף פעולה עם המתחרים?

אחת הטעות הגדולות של בעלי עסקים היא לחשוב שהמתחרה שלך הוא ה"אויב שלך". הרבה פעמים תגלו שדווקא מהם יגיע ערך רב לעסק כגון: לקוחות שצריכים משהו שאין להם (למתחרה) או שהם לא מומחים בוא ואתם יותר מומחים, מידע על התנהלות של המתחרה תוכל לפתוח לכם רעיונות לשיפור התנהלות העסק ובכך לחסוך בעלויות.

Read more

ניתוח דוחות כספיים

כל בעל עסק מצליח יודע כי הצלחה עסקית נובעת מניתוח נכון ומדויק של הדוחות הכספיים הקשורים לעסק. ניתוח דוחות כספיים זהו אלמנט בעל חשיבות, ולכן חשוב מאוד להקפיד את המטלה הזאת על איש מקצוע אשר יספק לכם את התמורה הטובה ביותר. רואי חשבון מתמחים במהלך לימודיהם בתחום של ניתוח דוחות כספיים, ולכן רואה החשבון שלכם יהיה איש המפתח עבורכם בכל הקשור לתחום של ניתוח דוחות כספיים והפקתם לצורכי מס או לצורכי הניהול השוטף של העסק שלכם. ניתוח לא נכון של דוח כספי או הפקת דוח כספי לא מלא עשויה להניב הפסדים גדולים לעסק שלכם כאלה שיהיה לכם קשה מאוד לצאת או להשתקם מהם, בטח כאשר מדובר בעסק הנמצא בתחילת דרכו העסקית וכל צעד צריך להיות צעד מדוד ומחושב.

 

ניתוח דוחות כספיים – אל תהמרו על העתיד של העסק שלכם!

לכל דוח כספי יש את החשיבות שלו, ניתוח דוחות כספיים בצורה נכונה ושקולה תוכל להוביל אתכם לשגוג עסקי במהירות רבה. בטח במצב שבו הנכם מתמודדים אל מול מתחרים רבים, במצב כזה רק ניתוח דוחות כספיים בצורה מדויקת תוביל את העסק שלכם להתעלות אל מול העסקים האחרים. יהיה לה קשה מאוד להתבלט או לייחד את עצמכם בתמורה אל מול הלקוח, ורק תמחור נכון והתנהלות עסקים ופיננסית נכונה תגרום לעסק שלכם לשגשג ולפרוח בכל סיטואציה ובכל שלב.

ניתוח דוחות כספיים – האם חובה לדעת את הבסיס?

משרדנו דוגל בכך שכל בעל חברה בע"מ (חברה פרטית) חייב לדעת לנתח דוחות כספיים באופן בסיסי, כגון: מה זה אומר משיכת בעלים? מה זה עודפים? מה זה הון חוזר חיובי? מה זה רכוש קבוע ופחת? מהו היחס יתרת המלאי למחזור? מהם שיעורי הרווח של החברה וכו'. לכן, בעת ישיבה על דוחות כספים אנו מלמדים אתכם (בעלי המניות) את כל הניתוחים החשובים על מנת לקבל הבחנה נכונה של החברה שלכם. דבר שמסייע לכם, כבעלי מניות של חברה פרטית לניתוח דוחות כספיים ולהבנה עסקית גבוהה יותר.

ניתוח דוחות כספיים – האם ניתן לעשות זאת לבד?

הוצאת דוחות כספיים הקשורים לעסק שלכם זוהי פעולה פשוטה יחסית, התנהלות פשוטה אל מול הממשק איתו הנכם עובדים תוביל אתכם היישר אל הדוח הנכון והרלוונטי עבורכם. אך ניתוח דוחות כספיים אינו קשור רק להפקתו, ניתוח מחייב אתכם לדעת ולקרוא את המפה ולצפות תקלות עתידיות אשר יכולות לצוץ ואינכם מודעים אליו באופן ברור בשלב זה. עסק נכון אשר קורא את המפה העסקית בצורה שוטפת יוכל לשרוד כמעט כל בעיה או משבר עסקי, וזוהי בעצם הסיבה המרכזית לכך שכל הנושא של קריאת הדוחות הכספיים וניתוחם היא מלאכתו של רואה החשבון שלכם.

Read more

פתיחת חברה

פתיחת חברה בע"מ מצליחה ומשגשגת זהו חלומם הרטוב של אנשים רבים, אך על מנת להגשים את כל השאיפות העסקיים צריך לדעת עם מי לעבוד ואל מי לפנות במצבי קיצון ובמצבים בהם הניסיון והמיומנות משחקים תפקיד מרכזי. אז לפני פתיחת חברה או בכלל לפני כל פעילות עסקית כזאת או אחרת חשוב לבדוק ולחפש אחר משרד רואה חשבון אשר יעמוד לצדכם בכל בעיה או בכל שאלה. פתיחת חברה מלווה בחששות ובפחדים רבים, אך כאשר תצוותו לצדכם רואה חשבון ממולח תוכלו ליהנות מרוגע ושלווה אשר יעזרו לכם לנתב את כל הפוקוס שלכם בהצלחת העסק ולא ברעשי הרקע.

 

פתיחת חברה עם רואה חשבון מיומן – המקור להצלחה עסקית!

אז למה כל כך חשוב למצוא רואה חשבון עוד בטרם פתיחת חברה כזאת או אחרת? החשיבות הופכת להיות מהותית יותר ויותר כאשר בתחילת הפעילות העסקית חשוב מאוד להתנהל בצורה נכונה ושקולה. ברגע שתשכרו לצדכם רואה חשבון מיומן, בעל המלצות מלקוחות תוכלו ליהנות מלא מעט שלווה כאשר מעמסה גדולה במיוחד תרד לכם מהגב. המעמסה הזאת באה לידיי ביטוי בניהול הדוחות הכספיים של חברה בע"מ, בהתנהלות עם משכורות ותנאי העובדים ואם לא די בכך גם בפתיחת התיקים ברשויות המס השונות שהן חלק בלתי נפרד מהתהליך של פתיחת חברה במדינת ישראל. כמובן שבפתיחת החברה תקבלו הדרכה מקיפה בכל ההתנהלות של חברה לרבות איך וכמה משלמים מיסים, מה זה דיבידנד?, מה זה משיכת בעלים ויתרות חובה, מהם הוצאות המוכרות ועוד.

 

פתיחת חברה בצמוד לרואה חשבון – התהליך המהיר ביותר!

אם בוער בכם הרצון לפתוח את העסק שתמיד חלמתם עליו, ולא מתחשק לכם להתעכב על פרוצדורות שונות העלולות לעכב במיוחד את תחילת הפעילות העסקית שלכם זה הזמן שלכם לשכור רואה חשבון. פתיחת חברה בצוותא עם רואה חשבון מיומן ומנוסה תגרום לכך שתוכלו לחלק את כל המטלות השונות ביחד עם רואה החשבון. וכך לא רק שתוכלו להתפנות לנושאים החשובים באמת, ברוב המקרים אלו גם יהיו הנושאים בהם תוכלו להביא את הערך המוסף שלכם. ההתנהלות הקשורה לרשויות המס היא פעילות מייגעת אשר מתאימה רק לאנשי המקצוע המנוסים והמיומנים בנושא זה.

עלות פתיחת חברה?

עלויות של פתיחת חברה מתחלקות בין רשם החברות שישנה הגרה של כ- 2,600 ש"ח לבין תשלום עבור שכ"ט לפתיחת החברה אשר הינה כמה מאות שקלים בודדים. טיפ מאיתנו בנושא, כדאי קודם כל לפנות לבנק ולקבל טפסים ורק לאחר מכן להגיע למשרדנו בכדי לפתוח את החברה ועל ידי כך נמלא לכם את הפרטים הנדרשים ונחתים את העו"ד באותה עת.

Read more

פתיחת עוסק זעיר

לכל עסק חשוב לנקוט במשנה זהירות כאשר הם מתנהלים אל מול רשויות המס השונות, אך לעסק הנמצא בתחילת דרכו כל טעות היא קריטית ואף הרסנית בחלק מהמקרים. ולכן כאשר מתחילים בתהליך של פתיחת עוסק זעיר (עוסק פטור ) אל מול המוסדות הממשלתיים, ועוד לפני תחילת הפעילות העסקית של העסק שלכם חשוב לשכור רואה חשבון אשר ילווה אתכם בצעדים הראשוניים. ההליך של פתיחת עוסק זעיר הוא אומנם פשוט וקל על פניו, ולכן חלק מהעסקים מעדיפים לבצע את הפעולה לבד וללא הוצאות מיותרות. אך התנהלות לא נכונה אל מול רשויות המס יכולה לגרור לקנסות ואף לעיקולים, ואם אינכם בקיאים מספיק בכל נושאי המס לא מן הנמנע כי טעויות יהיו חלק בלתי נפרד משגרת יומכם העסקי.

פתיחת עוסק זעיר- מה כוללת?

משרדנו לא רק פותח תיקים ברשויות המס דבר שגם אתם יכולים לעשות ללא כל בעיה, אלא מעניק פגישת הדרכה מקיפה בכל הנושאים החשובים לפתיחת עסק (עוסק זעיר/פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ). כגון: מהם הדיווחים למע"מ, מתי משלמים למס הכנסה וביטוח לאומי (אם בכלל), מהם הוצאות המוכרות, מהם המסמכים שצריכים לשמור על מנת שההוצאה תהיה מוכרת, מתי מפיקים קבלה, איך מבטלים קבלה , מה זה פטור מניכוי מס במקור ועוד.

 

פתיחת עוסק זעיר – תיתנו למקצוענים לעזור לכם!

רואה חשבון מקצועי יוכל לנתב את העסק שלכם הנמצא בחיתוליו בצורה נכונה ואידאלית, כך תבצעו מינימום של טעויות ומקסמו את כל הפוטנציאל העסקי שלכם. פתיחת עוסק זעיר אומנם זוהי הפעולה הפשוטה ביותר, אך לדעת כיצד להתנהל אל מול הרשויות ואל מול הדוחות השונים זהו לא משחק ילדים. זה הזמן שלכם עוד בטרם תתחילו את הפעילות העסקית, להצטייד ברואה חשבון מנוסה ומיומן כזה אשר יכול להציל אתכם ממצבים לא נעימים ולספק לכם את מעטפת ההגנה שכל כך חסרה לכם ואתם כל כך זקוקים לה בתחילת דרככם.

 

פתיחת עוסק זעיר – אל תהיו פזיזים!

אחת הטעויות הגדולות ביותר של כל בעליי עסק מתחיל כאשר חושבים על פתיחת עוסק זעיר היא הפזיזות, מרוב שהם רוצים להתחיל את הפעילות העסקית הם שוכחים להעמיד לצידם את אנשי המקצוע הנכונים לצורך ההצלחה. איש המפתח המרכזי ביותר להצלחה של פתיחת עוסק זעיר הוא רואה חשבון, כאשר תחת חסותו מתבצעת כל הפעילות המהותית של העסק. תחת חסותו של רואה החשבון ניתן למצוא אחריות על התנהלות אל מול רשויות המס, עיבוד והפקת דוחות חשובים הקשורים לעסק וכל הנושא התנהלותי עם עובדי החברה. לכן כאשר צריך פתיחת עוסק זעיר אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר לעסק שלכם, ואל תיתנו לפזיזות להפוך את כל החלום שלכם לכישלון.

מהי עלות שרותי רואה חשבון לעוסק זעיר?

עלות השרותי רואה חשבון לעוסק פטור הינם נמוכים מאוד וזאת אכן לאור העובדה כי אין לו הרבה עבודה באופן השוטף, כך שהדרכה וליווי שוטף של גורם מקצועי יכולה לעזור לעסק ולהזניק אותו למעלה. ההדרכה והליווי יכולים להיות בחסכון בתשלומי המס, חיסכון בזמן למידת הנושא באינטרנט וטיפים שוטפים על התנהלות נכונה מול ספקים, לקוחות וכו'.

Read more
צור קשר!
Contact Us!