Skip to main content Skip to search

ביטוח לאומי לעצמאי

ביטוח לאומי לעצמאי , אם אתה נמנה עם אחד מאלה: 

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

אם הינך עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינך "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה. כך שאם הינך עובד (שכיר) במקביל לעיסוקך כ"עצמאי" אינה חייב בתשלום נוסף לביטוח לאומי. העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו .סכום התשלום מושפע מגילו של המבוטח העצמאי והיקף הכנסתו.

ביטוח לאומי לעצמאי – רישום ופתיחת תיק:

כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד, אף לפני פתיחת העסק.

ניתן להסדיר זאת בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך או אצלנו בתשלום מזערי ואף יתכן בחינם.

הבסיס לחישוב דמי ביטוח

ביטוח לאומי לעצמאי מחשב את דמי הביטוח על-פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8] לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח. העובד העצמאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת.

 תשלום לביטוח לאומי לעצמאי מבוצע מידי חודש והינו מהווה "מקדמה" בלבד, סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי ההכנסה שהוצהרה במסגרת הטופס הרב שנתי או על–פי השומה (הדוח השנתי שהוגש למס הכנסה) האחרונה, שנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי, למעשה, הדוח השנתי מוגש למס הכנסה. מס הכנסה מעבד את הנתונים ומוציא שומה, השומה עוברת לנישום (לעצמאי) ולביטוח לאומי.עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד ביטוח לאומי לעצמאי מחדש את דמי הביטוח שהמבוטח (העצמאי) נדרש לשלם, כך שסך התשלום ששילם העצמאי במסגרת המקדמות (התשלומים החודשיים) בהפחתת הסכום שהיה צריך לשלם, את ההפרש משלם/מקבל המבוטח (עצמאי).

ביטוח לאומי לעצמאי – שיעור דמי הביטוח

עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:

  • שיעור מופחת- מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,556 ש"ח (החל ב- 01.01.2015) ) ישלם % 6.72 (החל ב- 01.07.2002) דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 (החל ב- 01.01.1995) דמי ביטוח בריאות.
  • שיעור מלא– מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם % 11.23 (החל ב- 01.01.2006) דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)  דמי ביטוח בריאות.

 אם אתה עובד עצמאי מעל גיל הפרישה ו/או מקבל קצבת זקנה (ישנן שיעורים אחרים).

על ההכנסה  של העצמאי, שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, משלם העצמאי "שיעור מופחת" של דמי ביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר נוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר "נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר, ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.   

תקרת ההכנסות קרויה "הכנסה מרבית" או "הכנסה מקסימאלית".  סכום ההכנסה המרבית לחודש הוא  43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)  .

הכנסה מינימלית ותקרת ההכנסות לתשלום ביטוח לאומי לעצמאי

הכנסה מינימלית שווה ל–25% מן השכר הממוצע לחודש –   2,315 ש"ח (החל ב- 01.01.2015) .

עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המינימלי.

על פי סעיף 345 (ב))(1) לחוק, ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים להם זכאי אדם על פי פקודת מס הכנסה, ולאחר שהופחתו הסכומים הבאים:

  •  0.52% מסכום דמי הביטוח הלאומי שחייב המבוטח (לא כולל דמי ביטוח בריאות). 
  • חלק מהסכום שהופרש על ידי המבוטח לקופת גמל (הסכום שמופחת נקבע על ידי מס הכנסה)     

ביטוח לאומי לעצמאי שחדל להיות עצמאי וסגר את עסקו

אם חדלת להיות עובד עצמאי וסגרת את העסק, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, ועליך לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה עליך לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'). המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את רישומך כעובד עצמאי, ובהתאם לנתונים החדשים שעליהם הצהרת, יקבע את מעמדך, ויתקן את חשבונך בהתאם.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

שם (*)

טלפון: (*)

האימייל שלך:

 

 

‏אורי עזרא, רואה חשבון‏

 

עצמאי, עוסק מורשה, עוסק פטור, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מעמ, רואה חשבון, אורי עזרא, משרד רואה חשבון בפתח תקווה, רואה חשבון בפתח תקווה, צור קשר, צור קשר עכשיו
דוח שנתי, רואה חשבון, מס הכנסה, רואה חשבון ברמת גן, רואה חשבון בבורסה, פתיחת עסק, עצמאי
עצמאי, עוסק מורשה, עוסק פטור, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מעמ, רואה חשבון, אורי עזרא, משרד רואה חשבון בפתח תקווה, רואה חשבון בפתח תקווה
צור קשר!
Contact Us!