Skip to main content Skip to search

Posts by אורי עזרא

החוק לצמצום השימוש במזומן

מבוא

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בהון השחור, בהלבנת ההון ובהעלמות המס, בשנת 2018 חוקק החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק אשר תוקפו יחל בינואר 2019, מגביל את השימוש במזומן, בשקים סחירים, תיעוד תקבולים ותשלומים ודיווח על מקורות נמימון בעת רכישת נדל"ן.

עסקה

"עסקה" מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.
"מחיר העסקה" התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות,
לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה, בלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר
הנכס או עם נותן השירות .עסקת רכישה הכוללת כמה מוצרים/ שירותים באותה עת תחשב לעסקה אחת.

הגבלות על השימוש במזומן:

1. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 11,000 ש"ח.
2. לא יקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 55,000 ש"ח
3. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪ למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.
4. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ש"ח.

כאשר סכום העסקה המתבצעת עם עסק גבוה מ-11 אלף שקלים, לא ניתן לבצע את התשלום במזומן בשיעור העולה על 10% משווי העסקה. כך לדוגמה: על עסקה של 20,000 ₪ ניתן לשלם רק 2,000 ₪ במזומן.

ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה , למעט לתשלום במזומן עבור שכר עבודה. קרוב משפחה הוא– בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

הגבלות על השימוש בשקים לעוסק:

1. לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק (במסגרת עסקו) עבור: עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
2. לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

הגבלות על השימוש בשיקים לאדם פרטי:

1. לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
2. לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
3.לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
4 .לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

חובת תיעוד אמצעי התשלום (סעיף 29 לחוק)

בסעיף 29 לחוק נקבע כי על עוסק לתעד את אמצעי התקבול והתשלום. כמו כן, ניתנה למנהל רשות המסים הסמכות לקבוע הוראות ספציפיות לעניין חוק זה. לפיכך תיעוד נאות. לעניין החוק יתבצע כמפורט להלן:
תיעוד תקבולים: סעיפים 7-5 וסעיפים 12-11 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973( להלן: "ההוראות") עוסקים באופן תיעוד התקבולים.
סעיף 5 להוראות מפרט את הפרטים אותם יש לכלול בקבלה. בין היתר, בסעיף 5(א()6 ) מצוין כי יש לרשום את מהות התקבול. לעניין זה מהות התקבול משמע אמצעי התקבול.
כעולה מכך ציון אמצעי התקבול בקבלה (או בחשבונית מס קבלה), בספר פדיון יומי, בספר תקבולים, בספר קופה ובספר תקבולים תשלומים לפי הנדרש, יהווה מילוי הדרישה לתיעוד אמצעי התקבול כנדרש בסעיף 29 לחוק.
תיעוד תשלומים: היות ובגין כל תקבול יוצאת קבלה ונמסרת למשלם (סעיף 6(ד)) ובתוך הקבלה מפורט אמצעי התקבול כאמור לעיל, יראו בשמירת הקבלה (תיעוד החוץ) תיעוד נאות לעניין סעיף 29 לחוק. במידה ואין פירוט בקבלה, כאמור לעיל, יראו ברישום התשלום בספר כרוך אחר כרישום נאות לעניין סעיף 29 לחוק. בנוסף, במקרים בהם נדרש רישום בספר תקבולים תשלומים יש צורך לפרט גם בספר זה את אמצעי התשלום.
יש לציין כי כל פירוט של אמצעי התשלום יכלול את הפרטים לזיהויים:
מזומן: סוג המטבע.
שיק: מספרו, שם הבנק ומספר החשבון עליו נמשך.
אשראי: סוג, מספר כרטיס, שם בעל הכרטיס, שם הבנק מספר חשבון .
אחר: כל הפרטים הנדרשים לשם זיהוי אמצעי התשלום ומשלמו.

העובר על החוק עלול גם לשלם קנס פלילי וצפוי להתמודד עם הליכים פליליים ואף להישלח למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, אם כי הכול יהיה תלוי במידת ההפרה ובנסיבות המקרה הספציפיות. עם זאת, נקבעה תקופת הסתגלות שבה לא יוטלו עונשים, אשר תימשך עד סוף ספטמבר 2019.

רכישת דירה

מי שרוכש מקרקעין, מחויב לדווח על מקורות המימון שלו. יהיה עליו להציג אסמכתאות מתאימות לגבי מקור הכסף (הון עצמי/ משכנתא/מתנה וכו'). חובת הדיווח על המקור הכספי חלה על כולם.

רשות המסים קבעה תקופת הסתגלות גם במקרה זה, ובייחוד מאחר שלא תמיד רוכשי הנכס יודעים מה יהיה מקור הכסף כבר במועד החתימה על הסכם המקרקעין. על כן ניתן יהיה לדווח בדיווח מקוון על אמצעי המימון עד שישה חודשים לאחר החתימה. במועד החתימה ימלאו הרוכשים הצהרה על כך שישלימו את האסמכתאות הדרושות במועד התשלום.

למידע נוסף:
מדריך של רשות המיסים בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן

חוזר רשות המיסים בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן

Read more

יתרת חובה לבעל מניות

החל משנת 2017 החליטה רשות המיסים לשים קץ לנושא יתרת חובה של בעלי מניות, על ידי כך שהוסיפה לפקודת מס הכנסה סעיף חדש מספר 3 (ט1) שאומר שבעל מניות שהינו חייב לחברה מעל ל- 100,000 ש"ח (כמובן שישנם עוד התניות והסברים למי חל בדיוק ולשם כך יש לבדוק זאת באופן פרטני עם המשרד) חייב להכריז דיבידנד או לבצע משכורת.

ניקח צעד אחורה- למה בכלל בעל מניות מגיע ליתרת חובה?

יתרת חובה משמעותה שבעל המניות חייב כסף לחברה. מצב כזה יכול להיות במקרים שלהלן:

 1. הועברו כספים לחשבונו מעל הנטו במשכורת שלו– מצב כזה הוא נהפך לחייב כספים לחברה מאחר וקיבל יותר מאשר "נתן".
 2. ביצוע תשלומים פרטיים– לא פעם חושבים בעלי מניות שאם ישתמשו עם כרטיס האשראי העסקי לטובת הוצאות פרטיות אז הם "עקצו" את החברה.
 3. הנהלת חשבונות ירודה– לא פעם נמשכים כספים (בין אם דרך הבנק ובין אם בכרטיס האשראי) והנהלת החשבונות לא יודעת לאן הלך הכסף, לעיתים מנסה לברר עם בעל המניות ולעיתים לא, הנחת העבודה של הנהלת החשבונות שבעל המניות לקח את הכסף לכיסו הפרטי (בין אם זה רכישת מוצר/שרות פרטי ובין אם זה העברה לחשבון בפרטי) ולכן הכספים הללו מכניסים את בעל המניות ליתרת חובה! לדעתנו, יש לנקוט משנה זהירות במקרים הללו!

המקרה המתואר בסעיף 3 לעיל הוא הגרוע מכל! בכל חברה! וצריך לשים לב ולבדוק אותו. ההשלכות של חיוב בעלים לבין רישום הוצאה היא:

 1. הפסד 17% מע"מ
 2. הפסד הכרה בהוצאה – בהתאם לשיעור מס חברות (כ-23%).
 3. מס על חיוב הבעלים של 30% דיבידנד או משכורת (ככל הנראה לא פוחת מ-30%).

בעל מניות ביתרת חובה

לסיכום, העצות שלנו הינם:

 1. ביצוע הפרדה מוחלטת של כל ההוצאות הפרטיות והעסקיות. אין לבצע חיוב עסקי בפרטי ולהפך.
 2. משיכת משכורת בדיוק לפי הסכום הנטו שיצא בתלוש (לא יותר), בנסיבות מסוימות אפשר פחות – מצריך בחינה וייעוץ מקצועי הן של תזרים המזומנים והן של רמת הרווחיות של החברה.
 3. משיכת כספים חייבת להיות בתיאום עם הנהלת החשבונות.
 4. במידה ומדובר בעסק קטן- ניתן להדפיס אחת לחודש את כל דפי הבנק וכרטיסי האשראי ולבדוק שאכן קיימות כל החשבוניות של ההוצאות (אפילו להצליב בינהם) ולציין בכתב יד את מהות ההוצאה ליד המשיכה כך שהנהלת החשבונות תדע לאן לשייך את התשלום ושלא בטעות זה יחויב בעל המניות.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

אנחנו רואים אותך! לא רק את המספרים שלך…

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

Read more

דיני עבודה

ריכוז נושאים בדיני עבודה

הערה: הקובץ אינו שלם ואינו ממצא, תחום דיני העבודה הינו מורכב מאוד ולעיתים תלוי במספר רב של משתנים, כמו כן, האמור מטה חל על עובדי במגזר הפרטי ושאינם זכאים לצו הרחבה כלשהו.

ימי חופשה:

 1. עובד זכאי לצבירת ימי חופשה בהתאם לטבלה המצ"ב זאת בהנחה ועבד כל השנה או שעבד לפחות 240 ימים באותה שנה (שנה = ינואר עד דצמבר), במידה ועבד פחות יהיה זכאי לזכאות המלאה באותה שנה כפול ימי עבודה בפועל חלקי 240.
 2. לא חוקי לפדות לעובד ימי חופשה אלא רק במועד סיום יחסי עובד מעביד (העובד חייב לקחת את החופש).

 

ימי מחלה:

 1. עובד צובר ימי מחלה מידי חודש בסך של 1.5 יום (לחודש עבודה מלא) אך לא יותר מצבירה של 90 ימים.
 2. עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלה זכאי ל:
  1. בגין היום הראשון – אינו זכאי
  2. בגין היום השני והשלישי זכאי ל- 50%
  3. בגין היום הרביעי והילך זכאי ל- 100%
 3. הזכאות הינה בהתאם לשכר הרגיל שהיה זכאי העובד אילו המשיך לעבוד.
 4. לצורך קבלת התשלום יש להציג אישור מחלה מרופא.

 

זכאות ימי חג:

 1. עובד זכאי לתגמול עבור ימי חג- אם העובד מועסק בשכר חודשי אז הוא אינו מגיע אך מתוגמל בעצם התשלום החדשי. אם העובד מועסק בשכר שעתי/יומי יקבל שיפוי על היום הנ"ל.
 2. עובד שעבד ביום חג זכאי לגמול של 150%.
 3. ימי החג של היהודים הינם: 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, יום עצמאות (יום שבתון) ושבועות.

 

דמי הבראה:

 1. עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה.
 1. גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ש"ח ליום, החל מיולי 2014 ואילך (374 ש"ח לפני כן(
 2. גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 424 ש"ח ליום החל מיוני 2017 (421 ש"ח לפני כן (
 1. הזכאות הינה בהתאם לשיעור המשרה.
 2. להלן טבלת זכאות:
שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית 6 ימים
שנים רביעית עד עשירית 7 ימים
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה 8 ימים
שנים שש עשרה עד תשע עשרה 9 ימים
שנה עשרים ואילך 10 ימים

 

פיצוים:

 1. החל משנת 2008 חל חוק פנסיה חובה, שבמסגרתו כל המעסיקים נדרשים להפריש לפנסיה ולפיצוים בשיעורים מסוימים (משתנה משנה לשנה).
 2. עובדים שהם בני (בנים 21 בנות 20 ) לבין גיל פרישה זכאים להפרשה.
 3. מועד התחלת ההפרשה הוא כך:
  1. במידה ולעובד יש קרן פנסיה פעילה אז לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית או תום השנה המוקדם מבניהם.
  2. במידה ולעובד אין קופת פנסיה פעילה אז לאחר חצי שנה.
 4. שיעור ההפרשה לפיצוים הינו 6%.
 5. הרכיבים שמהם נלקח השכר הינם השכר וחלף שכר (חופשה, מחלה) ללא רכיבים קבועים.
 6. בעת סיום יחסי עובד מעביד, אם העובד התפטר מרצונו אז הוא אינו זכאי להשלמת הפיצויים למשכורת האחרונה כפול מספר השנים. אם הוא זכאי לפיצוים (פוטר או שהיתה סיבה מוצדקת להתפטרות שלו) אז המעסיק חייב להשלים את יתרת ההפרשות של הקרן למשכורת האחרונה כפול שנות הוותק. (לא רלוונטי למי שחתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין) .

גמול שעות נוספות:

 1. שבוע עבודה הינו 42 שעות.
 2. תשלום של 125%  משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.
 3. תשלום של 150% כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה מהשעה השלישית ואילך
 4. בחינת השעות היא הן ברמה יומית והן ברמה השבועית.
 5. במקום שעובדים 5 ימים בשבוע, שעות עבודה ליום הוא 8.4 ש' או 4 ימים 8.6 שעות ויום אחד 7.6 שעות.
 6. שעות עבודה במתכונת של "שעות גמישות" – ישנן מקרים שבהם העובד יכול לבחורלעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום

 אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

 

Read more

רישום עמותה

רישום עמותה, להבדיל רישום חברה, מצריך שני בני אדם לפחות. הקמת עמותה מבוצע ע"י רשם העמותות בישראל. לצורך הקמת עמותה נדרש למלא טפסים (לרבות תקנון, תצהיר וכו'), לשלם אגרה (על הקמת העמותה) ולהגישם לרשם העמותות.

רישום עמותה- מטרות ?

כאשר מקימים עמותה ישנה חשיבות רבה ברישום מטרותיה וזאת להבדיל הקמת חברה אשר בדר"כ מצוין "לעסוק בכל עיסוק חוקי". חובה זאת נובעת בהתאם לסעיף 27 לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן:"החוק") רשם העמותות  ותורמים רבים יכולים לבחון ולאמת את זהות  מטרות העמותה עם המטרות המצוינות בתעודת ההתאגדות.

רישום עמותה – חובת מינוי אורגנים

בהתאם לחוק על העמותה לקיים ולמנות את האורגנים שלהלן:

 1. חברי אספה כללית
 2. ועד מנהל
 3. ועדת ביקורת או "גוף מבקר".

בנסיבות מסוימות הינכם תדרשו למנות גם רואה חשבון מבקר ומבקר פנים.

רישום עמותה – ניהול תקין

רשם העמותות יכול הנפיק לעמותה "אישור ניהול תקין". אישור זה מהווה "אור ירוק" לכך שהעמותה הקימה את כל המוסדות כהלה ופועלות באופן עקרוני בלבד בהתאם לחוק העמותות.

אישור ניהול תקין מקנה אפשרות להתקשר עם מוסדות ציבור ובכלל זה לקבל תמיכות, תשלומים והתקשרויות. המוסדות ציבור הינם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים ערניים ועוד.

רישום עמותה- ניסיון בהתנהלות עמותות

למרבית מהרואי חשבון בארץ אין ניסיון עם עמותות. לעמותות יש הרבה מאוד הנחיות והתניות של רשם העמותות, הנחיות מרשות המיסים, חוק העמותות אשר שונה מחוק החברות, נושאים שונים מול משרדי ממשלה ו/או ניהול תקין, תקינה חשבונאית לעמותות ועוד.

משרדנו בעל ניסיון של עשרות שנים בעמותות לרבות ניסיון של רואה חשבון מבקר (ביקורת דוחות כספיים), גוף מבקר (אשר מחליף את הצורך בוועדת ביקורת) ומבקר פנים לעמותה (בהתאם לחוק העמותות יש חובה במינוי מבקר פנים לעמותה שמחזורה עולה על 10 מליון ש"ח בשנה). בנוסף, ראו המלצות מלקוחות אשר חלקן הם עמותות.

חיפושים אחרונים: הקמת עמותה, רואה חשבון לעמותה, פתיחת עמותה, פעילות ציבורית, הנהלת חשבונות לעמותה, ניהול תקין לעמותות, אגרת רשם העמותות, רואה חשבון לעמותות.

חיפושים פופולריים: רישום עמותה, רישום עמותה מקוון, רישום עמותה במס הכנסה, רישום עמותה אגרה, רישום עמותה בישראל, רישום עמותה ללא מטרת רווח, רישום עמותה תקנון מצוי, רישום עמותה זרה, רישום עמותה חדשה, רישום עמותה טופס מקוון, רישום עמותה אגרות.

Read more

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים – מה זה?

דוח שנתי למס הכנסה הינו טופס (ליחידים הינו טופס 1301, לחברות הינו טופס 1214 ולעמותות 1215) שמסדיר את כל ההכנסות החייבות שהיו בשנת מס קלנדרית. בין היתר, דוחות השנתיים מסדירים גם את כל הגורמים המשפיעים על חישוב המס של אותו גוף לצורך חישוב מלא ונכון וכן ישנן מקרים אשר ישנה חובת דיווח על פעולות אף אם אינן חייבות במס.

דוחות שנתיים – מהי מטרתם?

מטרתם של הדוחות השנתיים של רשות המיסים הינה בכדי לחשב את החבות במס ולהפיק מהדוחות השנתיים שומת מס הכנסה.

דוחות שנתיים- דע את זכויותך!

מידי שנה מפרסמת רשות המיסים חוברת "דע את זכויותך" אשר במסגרתה ניתן להיעזר בכל הזכויות והחובות שיש לנו כאזרחים במדינה.

דוחות שנתיים- מהם כוללים

הדוחות השנתיים כוללים רשימה ארוכה מאוד של מסמכים ונתונים שצריכים לדווח. להלן רשימה חלקית:

טופס 106– אם בשנת המס קיבלת שכר במשכורת אז יש לצרף טופס 106 מכל מקום עבודה.

טופס 867- אם השקעת בניירות ערך, אז יש להמציא טופס 867 מהבנק על מנת שידווח למס הכנסה את ההכנסותך מרווחי הון.

דוח רווח והפסד– אם היו הכנסות והוצאות מעסק יש לערוך דוח רווח והפסד בדומה לנספח א' לדוח השנתי.

הכנסות פסיביות– יש לדווח עליהם במסגרת נספח ב' לדוח שנתי.

רווח הון- במידה ומכרת נכס, יש למלא ולדווח עליו במסגרת נספח ג' לדוח השנתי.

ניכוי מס במקור- במידה והלקוח שלך ניכה לך מס במקור יש לצרף אישור על ניכוי המס.

נקודות זיכוי- יש לעדכן ולדווח את כל הנקודות שבגינם הינך זכאי לרבות המצאת מסמכים מבססים.

חיפושים אחרונים: דוח שנתי למס הכנסה, דוח שנתי לשנת 2017, דוח שנתי לעוסק מורשה, דוחות שנתיים לחברה בע"מ, דוח שנתי טופס 1301, דוחות שנתיים לעמותה, דוחות שנתיים לעוסק מורשה, דוחות שנתיים, דוחות שנתיים למס הכנסה, דוחות שנתיים לרשם החברות, דוחות שנתיים 2016, דוחות שנתיים של עמותות, דוחות שנתיים עוסק פטור.

Read more

טפסים ולינקים שימושיים של רשות המיסים

ריכזנו עבורך לינקים שימושיים ועדכניים.

 

באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם:

מדריך לפתיחת עסק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במע"מ

טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים

טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת

טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20

טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי

טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961

טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים

טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד

טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

Read more

הקמת עמותה

עמותה היא תאגיד משפטי, אשר מורכב לפחות מ- 2 בני אדם בגירים (לא יכולות להיות חברות/תאגידים אחרים)  והוקמה למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים. לצורך הקמת עמותה נדרשים למלא מסמכים שונים של רשם העמותות, לרבות תצהירים, תקנון, לשלם אגרה וכו'.

העמותה חייבת לפעול בהתאם למצוין בתקנון ולשם כך יש להקפיד על מילוי נאות של הטפסים בכדי להימנע מטעויות שיכולות להיווצר בעתיד בעת ביקורת ו/או קבלת תמיכות.

בהתאם לסעיף 19 לחוק העמותות, ישנן 3 (לפחות) מוסדות שחייבים להתקיים בעת הקמת עמותה כגון:

 1. אסיפה כללית– היא גוף הכולל את כל חברי העמותה.
 2. ועד מנהל
 3. ועדת ביקורת או גוף מבקר– שיכול להיות רואה חשבון או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות.

יצוין כי ישנה סמכות לעמותה למסד עוד מוסדות. בנוסף לאמור לעיל, במחזור של כ- 1 מליון ש"ח ישנה חובת מינוי רואה חשבון מבקר לעמותה ובמחזור של 10 מליון ש"ח יש חובה למנות גם מבקר פנים לעמותה.

 

הקמת עמותה- מצריך ידע מקדים?

הקמת עמותה צריכה להיערך באופן מאוד מדוקדק תוך שימת לב על כל הפרטים קטנים כגדולים וזאת מאחר ולאחר מכן יתכן ויהיו בעיות בעת בקשה לקבלת תמיכות ממוסדות ממשלתיים, בעת ביקורת וכו'. לדוגמה: בהתאם לסעיף 8 א לחוק העמותות, העמותה מחויבת להשתמש בשמה המדויק ובתוספת ע"ר (עמותה רשומה) וזאת על כל שילוט, מסמך, פרסום וכו'. דוגמה נוספת: העמותה חייבת לפעול בהתאם למטרות המצוית בתקנון כפי שנרשם בעת הקמת עמותה ואף לא בפעולות אחרות (גם אם הם מסייעות לציבור/לנזקקים)

 

הקמת עמותה- ניתן להכניס פעילות עסקית לעמותה?

לעיתים עמותות רוצות לקבל אפיק חדש/נוסף של תזרים מזומנים ולא להסתמך רק על תורמים וזאת לשם יציבות כלכלית. פעילות עסקית יכולה להתבצע בעמותה אך לאחר עמידה במספר קריטריונים חשובים. כמו כן, יש לשים לב בבחינת עמידה בתשלומים לרשויות המס (מס הכנסה ומע"מ).

 

הקמת עמותה- ניהול תקין מה זה?

בתאריך 15.10.98 החליטה הממשלה על כך שגופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי עליהם להציג אישור ניהול תקין של רשם העמותות. ברבות השנים, גופים נוספים החלו לדרוש עמידה של העמותה באישור ניהול תקין. לצורך קבלת אישור ניהול תקין על העמותה להוכיח לרשם העמותות עמידה בהוראות חוק בסיסיות כגון: מינוי חברי ועד כנדרש, מינוי ועדת ביקורת, מינוי מורשה חתימה, קיום המלצת ועדת ביקורת לדוחות הכספיים ועוד.

 

הקמת עמותה- רואה חשבון מומלץ?

לשם בחירת רואה חשבון שילווה אתכם כבר מעת הקמת עמותה, חשוב לבחון את רמת הבקיאות שלו בנושא עמותות. נושא העמותות משנה לשנה מקבל תאוצה וזאת לאור שינויי חקיקיה, פסקי דין, הנחיות של רשם העמותות, הנחיות של החשב הכללי ועוד. ישנה חשיבות גבוה שמעבר לנושא עריכת דוחות כספיים (אשר אף הוא מצריך ידע רב בנושא) יהיה הידע השוטף בנושאים חשובים לעמותה. מומלץ לקבל המלצות מלקוחות על רואה החשבון לעמותה. הקמת עמותה הינה הליך ביורוקרטי לא פשוט, אשר מצריך בחינה ומחשבה בכל שלב ושלב בתהליך.

 

הקמת עמותה- תכנה לניהול עמותה?

בשוק ישנן הרבה תכנות אשר יכולות לסייע לכם לנהל עמותה לרבות חברים בעמותה, פעילויות, גיוס תרומות וכו'. חשוב לשים לב שבמידה והתכנה מפיקה קבלות, יש לוודא כי היא אושרה ע"י רשות המיסים בישראל.

 

הקמת עמותה- קבלת סעיף 46?

קבלת סעיף 46 הינו תהליך אף יותר מורכב מקבלת אישור ניהול תקין ומצריך וותק מינימלי של שנתיים (לאחרונה פורסם כי יתאפשר להתחיל את התהליך עוד בטרם סיום השנתיים) ועמידה במספר קריטריונים. עזרה וסיוע ע"י גורם מקצועי בתחום הינו חשוב מאוד ואף כמעט הכרחי וזאת מאחר ויתכן ותעשו טעויות בדרך שיעלו לכם הרבה זמן להסביר את עצמכם לאחר מכן ולתקן את הטעויות.

להקמת עמותה וניהול שוטף לעמותות התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

חיפושים פופולריים: הקמת עמותה, הקמת עמותה חדשה, הקמת עמותה בית כנסת, הקמת עמותה רשם העמותות, הקמת עמותה ללא מטרת רווח, הקמת עמותה בישראל, הקמת עמותה חדשה רשם העמותות, הקמת עמותה יתרונות, הקמת עמותה מלכ"ר, הקמת עמותה עירונית, הקמת עמותה אגרה, פתיחת עמותה חדשה, פתיחת עמותה ללא מטרת רווח, פתיחת עמותה לבית כנסת, פתיחת תיק עמותה, פתיחת עמותה מקוון.

Read more

רואה חשבון לעמותה

רואה חשבון לעמותה/ חל"צ/ מלכ"ר מהווה חלק חשוב ומהותי בארגון וזאת מאחר ולהבדיל חברה עסקית אשר מופעלת לשם יצירת רווח ופועלת בהנהלת החשבונאות הרגילה תוך החוקים שלה. לעמותה יש הנחיות, תקנות וחוקים אחרים, סביבת עבודה שונה ועוד. להלן חלק מהנושאים המצריכים ידע ספציפי שצריך להיות לרואה חשבון לעמותה:

 • התנהלות שוטפת מול רשם העמותות
 • קבלת ניהול תקין- לרבות דוח מילולי, ועדת ביקורת ועוד.
 • הנהלת חשבונות שונה לעמותה
 • התנהלות וידע בביקורות רשם העמותות
 • ביקורת דוחות כספיים לעמותה
 • סיוע בהכנת מסמכים לבקשות תמיכה ממשרדי ממשלה, עריות וכיוצא בזה.
 • עמידה בתנאי סעיף 46 (אישור תרומות)
 • עמידה בתקציב מול ביצוע
 • עמידה בקריטריונים בקבלת תמיכות ממשלתיות

 

הנושאים הללו הינם רק חלק מהשירותים המיוחדים שצריכים להינתן ע"י רואה חשבון לעמותה. משרדנו מספק שירותים אלו לעמותות בגדלים שונים החל מעמותות קטנות מאוד ועד לעמותות המעסיקות מאות עובדים.

 

רואה חשבון לעמותה- מה צריך לבדוק?

כאשר שוכרים כל נותן שירותים ובפרט רואה חשבון לעמותה מומלץ לקבל מכתבי המלצה מלקוחות, לשוחח עם הרואה חשבון ולהבין את היקף הידע שלו בתחום הנדרש לכם, לבחון את המקצועיות שלו בתחום העמותות, לא להתבייש ולבקש טלפונים של ממליצים, לבחון חברות של המשרד בארגונים מקצועיים, לדוגמה משרדנו חבר ברשת רואי חשבון בינלאומית אשר במסגרתה המשרד מקבל "גג מקצועי" מהמומחים הכי טובים בארץ בכל תחום ותחום.

 

רואה חשבון לעמותה – האם צריך ראייה עסקית?

לדעתנו, גם עמותה חייבת להתנהל בדומה לחברה עסקית במישור ההתייעלות, הסתכלות קדימה ביצירת חזון, מטרה, משימה ושיטה, בניית אבני דרך, תקציב מול ביצוע, התנהלות בהתאם לספרי נהלים כתובים וברורים, יצירת מקומות להתייעלות, חיפוש אחר מקורות מימון לרבות קבלת תמיכות מגופים שונים כגון: עירייה, משרד האוצר, משרדי ממשלה רלוונטיים, חברות גדולות ועוד.

בפגישות השוטפות במשרדנו נסקור את הנושאים האמורים, נסייע בבניית תכנית עבודה נכונה, בבנייה ויישם התקציב ועוד. לדעתנו, הנושאים הללו חשובים הרבה יותר מרק להציג את הדוח הכספי ולחתום עליו.

 

רואה חשבון לעמותה – עדכונים שוטפים ותקנות חדשות

עולם העמותות מצריך כל הזמן התעדכנות בתקנות והנחיות שונות של רשם העמותות ומשרד האוצר (החשב הכללי). כך שרואה חשבון לעמותה שאינו מומחה בתחום לא ידע להוביל אתכם בדרך הנכונה, ללא טעויות וללא ליווי מקצועי. יתרה מזאת, הכרות עם נושא מתן קבלת תמיכות הן על פעילות שוטפת והן על פעילות חד פעמית כגון: שיפוצים או פרויקט גדול, מצריכה הכרות עם הביורוקרטיה הנ"ל.

 

לסיכום – ליווי של רואה חשבון לעמותה אינה בחירה פשוטה ומצריכה שיקול דעת ובדיקה שאכן הינו בעל ידע בתחום ובנוסף בעל יכולת לסייע בנושאים חשובים כגון: ביקורות, תמיכות, תקציב וניהול תקין לעמותה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

Read more

פתיחת עוסק מורשה

ההליך של פתיחת עוסק מורשה אינה פשוטה בכלל, כאשר בשלב ראשוני עליכם לנהל את כל הניירת אל מול רשויות המס השונות. מדובר בשלב קריטי במיוחד, ואסור לכם לבצע אותו לבד אם אין לכם את הידע הנדרש לצורך השלמת הרישום בצורה נכונה ומתאימה למצבכם. פתיחת עוסק מורשה באופן הטוב ביותר תתבצע ביחד עם רואה חשבון, כך שאתם תוכלו לפקח ולוודא כי הכול מתנהל כפי שהנכם מצפים ואילו רואה החשבון ידאג לנפק ולמלא את כל הטפסים הנדרשים לצורך השלמת התהליך של פתיחת עוסק מורשה. בשלב זה חשוב להבין את השיקולים בפתיחת עוסק מורשה.

 

פתיחת עוסק מורשה –  מה חשוב לדעת?

כאשר פונים למשרדנו לקוחות לפתיחת עוסק מורשה (עצמאי) אנחנו קובעים פגישת הדרכה מקיפה. פגישת ההדרכה מלווה בטופס אשר במסגרתנו אנחנו מלמדים אתכם את כל הנושאים החשובים, לאט לאט, בקצב שלכם – עד שתבינו הכל! הנושאים הנלמדים הינם: רשויות המס- מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי – איך מחשבית את המס? מתי מדווחים? מה זה דוח שנתי למס הכנסה? מה זה מקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה ? ניכוי מס במקור, מתי מפיקים קבלה/חשבונית, מהם ההוצאות המוכרות לצורכי מס הכנסה, מה עליכם לשמור על מנת שההוצאה תהיה חוקית ועוד.

 

פתיחת עוסק מורשה – איך ניתן לבצע את התהליך במהירות?

אם אינכם רוצים להתעכב זמן רב על פתיחת עוסק מורשה ברשויות המס, חשוב מאוד שתדאגו לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם למלא את כל הניירת הנדרשת שעליכם להציג במס הכנסה ובביטוח לאומי. באופן עצמאי יהיה לכם קשה מאוד למלא את הניירת בצורה נכונה, ולא מן הנמנע כי תצטרכו ללכת ולחזור מספר פעמים עד אשר הניירת תהיה מלא כפי שרשויות המס מצפות. זאת אומרת שאם ברצונכם לבצע את התהליך של פתיחת עוסק מורשה בצורה מהירה וחלקה, כל מה שעליכם לעשות זה לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם באופן קבוע או אפילו באופן חד פעמי רק לצורך מילוי הטפסים והגשתם למס הכנסה ולביטוח לאומי.

 

פתיחת עוסק מורשה – האם מדובר בתהליך יקר?

פתיחת עסק אינו תהליך יקר, אך הוא יכול להיות תהליך מתסכל במיוחד. לכן עליכם לפנות אל רואה חשבון על מנת שייצג אתכם נאמנה אל מול הרשויות השונות, אומנם מדובר בסיטואציה קצת יותר יקרה אילולא הייתם מבצעים את הפעולה בכוחות עצמכם אך היעזרות ברואה חשבון תקל עליכם את המלאכה ותגרום לכם להימנע מקנסות עתידיים או עיקולים אשר יכולים לעכב את ההתפתחות העסקית שלכם ואף במקרים חריגים לגדוע אותה. אז אל תבצעו את ההליך של פתיחת עוסק מורשה באופן עצמאי, כל מה שאתם צריכים לעשות על מנת לסיים את התהליך בהצלחה זה לפנות אל רואה חשבון מיומן ומנוסה בתחום.

חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק מורשה, פתיחת עוסק מורשה עלות, פתיחת עוסק מורשה מס הכנסה, פתיחת עוסק מורשה במע"מ, פתיחת עוסק מורשה ביטוח לאומי, פתיחת עוסק מורשה טפסים, פתיחת עוסק מורשה מע"מ, פתיחת עוסק מורשה זעיר, פתיחת עוסק מורשה שלבים, פתיחת עוסק מורשה באינטרנט.

Read more

איך פותחים עסק

אחת מהשאלות השכיחות ביותר בקרב יזמים רבים היא איך פותחים עסק מצליח? וכמובן שאין לכך תשובה חד משמעית, ולעיתים רק עם הזמן ועם הניסיון שתצברו במהלך הדרך תוכלו לפענח את התשובה לשאלה זו. אך לפני שבכלל תחשבו איך פותחים עסק מצליח, עליכם לדעת כי באפשרותכם לצוות אליכם את אנשי המקצוע הטובים ביותר שיקלעו לדרככם. רואה חשבון מצליח יגרום לכל העסק שלכם לשגשג ולפרוח, ולכן אסור להקל ראש בתהליך בחירת רואה החשבון שיעמוד לצדכם. רואה חשבון טוב ילמד אתכם בשלב הראשוני איך פותחים עסק ומה עליכם לעשות כשלב ראשוני על מנת להגיע למצב שבו נקודת הפתיחה שלכם תהיה האידיאלית ביותר.

 

איך פותחים עסק בלי רואה חשבון?

מדובר בצעד שלא מומלץ בכלל! אומנם ללא רואה חשבון תוכלו לחסוך כסף, אך מדובר בצעד מסוכן אשר יכול להתברר כהחלטה שגויה של ממש. רואה החשבון הוא האיש שמנווט את העסק שלכם בדרך הנכונה, הוא יודע לצפות בעיות עתידיות בתחומים הפיננסיים ולדעת כיצד להתנהל אל מול כל הרשויות (מס הכנסה, ביטוח לאומי). יש אנשים ששאולים בין חברים איך פותחים עסק או מחפשים באינטרנט מידע וחושבים שלמדו את מה שרואה חשבון למד במשך שנים של ניסיון. בעת פתיחת התיק תצטרכו לקבל החלטה האם לפתוח עוסק פטור או לפתוח עסק של עוסק מורשה? 

 

לחסוך זה דבר מבורך! אך לא כאשר מדובר באנשי המקצוע שלצדכם. לא רק שחשוב לשכור רואה חשבון, אלא גם אסור להתפשר על איכותו גם אם זה אומר שעליכם להוציא יותר כסף מאשר תכננתם לצורך הבטחת המהלך. לכן לפני שבכלל תתחילו לחשוב איך פותחים עסק? ומה עליכם לעשות כצעד ראשוני? תתחילו לחפש רואה חשבון או משרד רואי חשבון שיגרום לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. בעת פתיחת עסק, משרדנו מעניק ללקוח הדרכה מקיפה על כל הנושאים החשובים לו באמת, כגון: מתי חייבים לדווח למס הכנסה על דוח שנתי, מתי חייבים להגיש דוחות מע"מ, איך ומתי משלמים, מהם ההוצאות המוכרות של העסק, רישום קבלה (מועד להפקה, מה צריכה לכלול), ביטול חשבונית, ניכוי מס במקור ועוד. חשוב מאוד לקבל המלצות מלקוחות של הרואה חשבון עוד בטרם קביעת הפגישה.

 

איך פותחים עסק עם מתחרים רבים?

אחת מהחששות הגדולים ביותר של כל עסק מתחיל היא כיצד להתמודד עפתים ריבוי של מתחרים, זוהי בהחלט דילמה מרכזית אשר התנהלות נכונה עימה תגרום לעסק שלכם לפרוח. את התשובות לשאלה איך פותחים עסק תוכלו למצוא אצל רואי החשבון איתם אתם עובדים, התנהלות נכונה במישור הכלכלי ובמישור הפיננסי תגרום לכם להיות ייחודיים ושונים לעומת המתחרים שלכם וכך תוכלו להשיג את הערך המוסף שיגרום לכם להשיג את קפיצת המדרגה המיוחלת.

שיתוף פעולה עם המתחרים?

אחת הטעות הגדולות של בעלי עסקים היא לחשוב שהמתחרה שלך הוא ה"אויב שלך". הרבה פעמים תגלו שדווקא מהם יגיע ערך רב לעסק כגון: לקוחות שצריכים משהו שאין להם (למתחרה) או שהם לא מומחים בוא ואתם יותר מומחים, מידע על התנהלות של המתחרה תוכל לפתוח לכם רעיונות לשיפור התנהלות העסק ובכך לחסוך בעלויות.

חיפושים פופולריים: איך פותחים עסק, איך פותחים עסק קטן, איך פותחים עסק פטור, איך פותחים עסק באינטרנט, איך פותחים עסק חנות בגדים, איך פותחים עסק בישראל, איך פותחים עסק מורשה, איך פותחים עסק אינטרנטי, איך פותחים עסק שווארמה, איך פותחים עסק בארה"ב, איך פותחים עסק באייבי.

Read more
צור קשר!
Contact Us!