ביקורת דוחות כספיים

כל חברה חייבת בביקורת רואה חשבון על הדוחות הכפיים מידי שנה וזאת בהתאם לחוקים כדלקמן:

  • פקודת מס הכנסה סעיף 131(ג) מחייב את החברות המגישות דוחות למס הכנסה בביקורת רואה חשבון.
  • חוק החברות , התשנ"ט – 1999 סעיף 154(א) קובע שכל חברה מחויבת בביקורת רואה חשבון. יחד עם זאת, חברה לא פעילה (לפי סעיף 158 לחוק החברות) לא מחויבת בביקורת רואה חשבון מבקר לצורך ביקורת דוחות כספיים שנתיים ומתן חוות דעת בגינם.

אנו, רואי החשבון בישראל מחויבים לערוך את הביקורת בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל.

תוצר עבודת הביקורת הינו "חוות דעת רואה חשבון".

מטרת ביקורת דוחות כספיים

המטרה של ביקורת הינה להגביר את רמת האמון בדוחות הכספיים אצל משתמשים שעבורם מיועדים הדוחות. כאשר מסגרת הדיווח הכספי היא מסגרת של הצגה נאותה , כפי שהמצב לגבי מרבית המסגרות המיועדות למטרות כלליות, המטרה האמורה מושגת על ידי חוות דעת של רואה החשבון המבקר בשאלה אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה. כאשר מסגרת הדיווח הכספי היא מסגרת של קיום הוראות , המטרה האמורה מושגת על ידי חוות דעת של רואה החשבון המבקר בשאלה אם הדוחות הכספיים הוכנו, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה. ביקורת הנערכת בהתאם לתקני הביקורת ולהוראות אתיקה רלוונטיות מאפשרת לרואה החשבון המבקר לגבש חוות דעת כאמור.(מתוך סעיף 3 לתקן ביקורת 110)

חוות דעת רואה חשבון

חוות דעת רואה חשבון הינה בעלת נוסח אחיד לכל רואי החשבון בישראל. במקרים מסוימים יכול רואה החשבון לשנות את הנוסח האחיד ולהוסיף/לגרוע פסקאות ובכך לערוך חוות דעת עם הסתייגות או הימנות ממתן חוות דעת. כמו כן, ניתן להוסיף פסקת "הפנייה תשומת לב" שמטרתה להפנות את תשומת לב קוראי הדוחות הכספיים שקיימת פסקה בעלת חשיבות רבה. הפסקה הפופולרית ביותר בהפניית תשומת לב היא "הערת העסק החי" שאומרת שלמעשה ישנו סיכון משמעותי בהמשך קיום החברה כ"עסק חי". ראה מאמר לשכת רואי חשבון בנושא.

משרדנו עוסק, בין היתר, בביקורת לחברות בענפים רבים לרבות: סיטונאים, יצרנים, נותני שרותים, יזמים בענף הנדל"ן ועוד.

במשרדנו עריכת הביקורת מתבצעת בהתאם לגילויי דעת ותקני ביקורת של לשכת רואי חשבון. אנו רואים בגילויי הדעת ערך עליון בכל שלבי הביקורת לרבות: תכנון הביקורת, ביצועה, תיעודה, עריכת המדגם , נהלי עבודה, הסתמכות על הביקורת הפנים ועוד.