מענק החזרת עובדים מחל"ת- משבר הקורונה

בתאריך 16/6/2020 אושר בכנסת מענק החזרת עובדים מחל"ת בעקבות משבר הקורונה כדלקמן:מעסיק – תנאים למעסיק:

 • פתח תיק ניכוים עד 29.2.2020 ולא דיווח על סגירת תיק ניכוים עד 31.5.2020
 • ניהל ספרים כחוק
 • ישנם גופים שהוחרגו כגון: קופ"ח, מוסדות חינוך, גופים מתוקצבים וכו'.

עובד שבגינו יהיה זכאי המעסיק למענק (כל אלה):

 • שכרו של העובד היה לפחות 3,300 ₪ (עובדים עם מוגבלויות אשר ניתן לשלם פחות משכר המינימום- 1,875 ₪)

וגם אחד מאלה:

 • גיל העובד בין 18 לבין גיל פרישה ומתקיים אחד מאלה:

נרשם בלשכת התעסוקה מיום 1.1.2020 עד 29.2.2020

יצא לחל"ת מ 1.3.2020 עד 30.4.2020 או שתקופת הלידה (כולה/חלקה) היתה בתקופה האמורה ועבד אצל המעסיק שפיטר אותו או הוציא אותו לחל"ת או החלה.

 • זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 (מענק לגילאי 67 ומעלה).
 • זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בעד חודש מאי 2020
 • זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020

על אף כל האמור לעיל, לא יעמוד בהגדרה עובד שהוא המעסיק בעצמו , קרוב[1] של המעסיק שעבד לראשונה מ 1.3.2020, בעל שליטה בתאגיד, עובד זר וכן עובדים ששולמו בעדם כספים לעידוד התעסוקה/הכשרה מקצועית.

 • סכום המענק

מעסיק אשר מעסיק עובדים העונים להגדרה לעיל יקבל מענקים כדלקמן:

במידה וישנו עובד אשר עובד במספר מקומות עבודה, יקבל המעסיק אשר משלם את השכר הגבוה ביותר בהתאם להצהרת העובד באתר האינטרנט של לשכת התעסוקה.

 • בקשה לקבלת המענק:
  • הבקשה תוגש עבור כל חודש בנפרד למנהל שירות התעסוקה לא יאוחר מ- 60 ימים מתום אותו חודש.
  • הבקשה תכלול הצהרת מעסיק, אשר תכלול בין היתר את נתוני העסק, שכר וכו'.
  • העובד שבעדו המעסיק דורש מענק יגיש הצהרה באתר אינטרנט של שירות התעסוקה על נתוניו לרבות התחלת עבודה, שכרו, היקף משרה (מלאה/חלקית), שאינו קרוב, מסמך המעיד על יציאתו לחל"ת/פיטורים.
  • תוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה יקבע מנהל לשכת התעסוקה את כאות המעסיק למענק ואת מס' העובדים.
  • המענק ישולם ע"י רשות המיסים בדרך של העברה בנקאית.

[1] קרוב" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק