מענק לעסקים שנפגעו ממגפת הקורונה- פעימה שנייה

                                                                                                                                               

בתאריך 24/4/2020 אושרה בכנסת תכנית המענקים (פעימה שנייה) בעקבות משבר הקורונה כדלקמן:

 1. מענקים לעצמאיים – ניתן להגיש בקשה החל מ 3/5/2020
 2. מענקים לבעלי שליטה– ניתן להגיש בקשה החל מ 3/5/2020
 3. סיוע בהוצאות קבועות– ניתן להגיש בקשה החל מ 12/5/2020

להלן הסברים על המענקים לפי הסדר:

 1. עצמאי– תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע(במצטבר): 
  1. לעצמאי יש עסק לפחות משנת 2019.
  2. מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה- 1.9.19 ל- 29.2.20. 
  3. הכנסתו החייבת (רווח בעסק לרבות מילואים, דמי לידה וכו') של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 1,000,000 ₪ (מי שפתח את העסק בשנת 2019, אז לשנת 2019). יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו. במידה וישנן הכנסות משותפות עם בת/בן הזוג (לדוגמה: הכנסות מהשכרת מקרקעין) ייוחס לעצמאי מחצית מההכנסה הנ"ל.
  4. הכנסתו החייבת, החודשית,  הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 714 ₪.
  5. מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ-יוני  2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19 יבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20. 
  6. העצמאי הגיש  דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, ולגבי עסק שנפתח בשנת 2019,  הותאמו התנאים הנדרשים כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום נתוני שנת 2018. עצמאים אלה יוכלו להגיש תביעה לאחר הגשת הדוח לשנת 2019 .
  7. לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.
  8. המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

סכום המענק

מענק הסיוע יעמוד על 70% מהכנסתו מעסק הממוצעת לחודש של העצמאי לשנת 2018, ואם העסק נפתח בשנת 2019  בהתאם לנתוני שנת 2019 אך, סכומן לא יעלה על  10,500 ₪. יצוין, כי החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 40,000 ₪ סכום המענק יופחת בשיעור של 17.3% מהסכום העולה על 40,000 ₪.

תוספת לעצמאי  בעל עסק קטן:

עצמאי בעל הכנסות  (לא רווח) של 1,500 ₪ לחודש ועד 25,000 ₪ לחודש יקבלו תוספות כדלקמן:

 • עצמאי עם הכנסה חודשית של בין 1,500 ₪ לבין 8,333 ₪ – יקבלו תוספת של 700 ₪
 • עצמאי עם הכנסה חודשית של בין 8,333 ₪ לבין 16,667 ₪ – יקבלו תוספת של 1,875 ₪.

עצמאי עם הכנסה חודשית של בין 16,667 ₪ לבין 25,000 ₪ – יקבלו תוספת של 3,025 ₪.

בעל שליטהתנאי הסף לקבלת מענק הסיוע(במצטבר): 

נדרש להיות בעל שליטה לפחות מיום 1.10.19 ועד מועד הגשת הבקשה למענק וכן קיבל תלושי שכר מאוקטובר 2019 ועד למרץ 2020 (בכל חודש) בסכום שלפחות 714 ₪ מידי חודש.

לבעל השליטה  מלאו לו בשנת 2019 לפחות 20 שנים.

הכנסתו החייבת (רווח בעסק לרבות מילואים, דמי לידה וכו') של בעל השליטה לשנת המס 2018 בצרוף ההכנסה החייבת (הרווח) של החברה בהתאם לחלקו היסי בזכויות ברווחים (במידה והוקמה החברה בשנת 2019 אז לשנת 2019) אינה עולה על 1,000,000 ₪ . יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו. במידה וישנן הכנסות משותפות עם בת/בן הזוג (לדוגמה: הכנסות מהשכרת מקרקעין) ייוחס לבעל השליטה מחצית מההכנסה הנ"ל.

מחזור עסקאותיה של החברה בחודשים מרץ-יוני  2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. במידה והחברה החלה את פעילותה לאחר יום 1.3.19 יבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20. 

החברה ובעל השליטה הגישו  דוחות שנתיים למס הכנסה לשנת 2018, ולגבי חברה שהחלה את פעילותה בשנת 2019,  הותאמו התנאים הנדרשים כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום נתוני שנת 2018. ניתן להגיש תביעה לאחר הגשת הדוח לשנת 2019.

דווח לביטוח לאומי שבעל השליטה הינו בעל שליטה בחברה (כך שאינו זכאי לדמי אבטלה) ממשכורת אוקטובר 2019 ועד למרץ 2020 (בכל חודש).

לא היו לחברה הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

סכום המענק

מענק הסיוע לבעל השליטה יהיה 70% מסכום הכנסת מתלושי השכר, אולם בעל שליטה עם הכנסה חודשית העולה על 40,000 ₪ בחודש יופחת מהסכום האמור 17.3% על החלק העולה על 40,000 ₪ אך לא יעלה על 10,500 ₪. 

סיוע בהוצאות קבועות

מי זכאי

עוסק מורשה/שותפות או חברה או עמותה (לעמותה בתנאי שההכנסות בשנת 2018 היו עד שליש מההכנסות מתמיכה עיריות או תרומות ועיקר ההכנסה אינה מתמיכות/תרומות אלא במתן שרותים/מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה).

ההכנסות לשנת 2019 עולות על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪ , לעוסק מורשה (עצמאי) ההכנסות עולות על 300 אלף ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.

ישנה "ירידה בהכנסות" של יותר מ 25% במרץ ואפריל 2020 ביחס למרץ ואפריל 2019.

הגיש דוח מע"מ (במידה וחייב), ניהל ספרים כחוק ושהירידה במחזורים נבעה מהתפשטות הנגיף.

סכום המענק

מענק לחברה או שותפות- שההכנסות לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף ₪, יהיה כדלקמן:

הכנסות של עד 100 אלף ₪ – 700 ₪ .

הכנסות של מ 100 אלף ועד 200 אלף ₪- 1,875 ₪.

הכנסה של מ 200 אלף ועד 300 אלף ₪ – 3,025 ₪ .

מענק לעוסק מורשה או חברה או עמותה (כאמור בסעיף 3.1.1. לעיל) בעלי הכנסות של 300 אלף ₪ , המענק יהיה כמצוין בתחתית המאמר ועד לגובה מענק של 400 אלף ₪.

מועד ואופן הגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשה באזור האישי של מס הכנסה (לחץ כאן לאזור האישי) תוך 70 ימים מיום 3.5.2020. לגבי סיוע בהוצאות קבועות לאחר החל מיום 12/5/2020 ולמשך 90 ימים.

המענק ייבדק תוך עד 5 ימים ולאחר מכן ישולם בהקדם ועד 5 ימים (ממעוד תום הבדיקה).

מס הכנסה רשאית (ביוזמתה או ביוזמת העצמאי) לתקן את סכום המענק במידה והתגלו עובדות חדשות.

הערות:

המענק אינו חייב במע"מ ולא יכלול במחזור העסקאות (הכנסה).

המענק יהיו חלק מההכנסות לעניין פקודת מס הכנסה

המענק אינו חייב בביטוח לאומי

חישוב מענק השתתפות בהוצאות הקבועות:

1חישוב מענק:
תוצאה
 ABCD=A*B*C
  מקדם השתתפות בהוצאות קבועותמחזור עסקאות בתקופת הבסיס (מרץ ואפריל 2019) 
מחזור שירד בין 25% ל 40%0.1   
מחזור שירד בין 40% ל 60%0.2   
מחזור שירד בין 60% ל 80%0.35   
מחזור שירד מעל ל 80%0.5   
2חישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות:
ABC
הפחתת מקדם הוצאות קבועותסכוםתוצאה
 1C=A-B
 0.3 כאשר המחזור הוא בין 300 אלף ל 1.5 מיליון החישוב הינו 
 עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק 0.075 
3חישוב הפחתת מקדם הוצאות קבועות:תוצאה
 ABCDE
עוסק מורשהסך כל התשומות השוטפות (ללא ציוד) בשנת 2019מחזור עסקאות לשנת 20190.9הוצ' שכר נחסכותE=(A/B*C)+(D/B)
עמותההוצאות הקשורות למכירת שרותים/מוצרים בשנת 2018הכנסות 2018הוצאות שכר שנחסכו E=(A/B)+(C/B)
4חישוב הוצאות שכר שנחסכו:תוצאה
ABC
סכום השכר הקובע לתקופת המענק6C=A*B
5חישוב סכום השכר הקובע לתקופת המענק:תוצאה
ABCD
ממוצע שכר של עובד שיצא לחל"ת/פוטר (ברוטו חייב) לשלושת החודשים הקודמים לחודש הוצאתו לחל"ת1.25חלק יחסי של זמן חל"ת בחודשים מרץ ואפרילD=A*B*C
מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק