הצהרת הון

הצהרת הון- לא משחק ילדים…

הצהרת הון זהו דוח אשר בוא יש למלא את כל הנכסים וההתחייבויות שלך נכון לתאריך מסוים, כך שסך הנכסים פחות סך ההתחייבויות זהו סך ההון של הנישום/ עוסק מורשה/ עצמאי. דוח זה מסייע למפקחי מס הכנסה לבחון את גידול ההון שלך ביחס להכנסות המדווחות שלך.

דוגמה והסבר לחשיבות הצהרת הון

אם בעת פתיחת התיק במס הכנסה ביקשו ממך הצהרת ההון אשר בה הוצהר על נכסים פחות התחייבויות (הון) של מליון שקל.לאחר מכן, במשך כל שנה את/ה נדרשים להגיש דוח שנתי למס הכנסה אשר בו מצוין, בין היתר, סך ההכנסות שלך. לאחר מספר שנים מס הכנסה מבקש שוב הצהרת הון ובאמצעותה הוא משווה את גידול ההון ביחס לסבירות של ההצרה הקודמת וביחס לדיווחי ההכנסות בדוחות השנתיים. כמובן שנלקח בחשבון סבירות הוצאה וזאת בהתאם למספר ילדים וכדומה. בדרך זו מעריכים מפקחי מס הכנסה אם הנישום/עוסק מורשה/עצמי קיבל הכנסה שלא הוצהרה על כך או שלא.

בדרך כלל, מס הכנסה דורש הצהרת הון למי שפותח תיק במס הכנסה כ"עצמאי" או מקים חברה פרטית. יחד עם זאת, לעיתים הוא דורש מאנשים שלא עונים להגדרה הנ"ל אלא פתאום רכשו נכסים יקרים ו"קפצו" להם במערכת.

ערכי הנכסים בהצהרת הון לא תמיד נרשמים לפי שווי הוגן ליום שנדרש ע"י מס הכנסה אלא לפי ערך היסטורי, כגון: נדל"ן, רכבים ועוד.

הצהרת הון ראשונה

לאור האמור בדוגמה שלעיל, ישנה חשיבות עליונה במילוי נכון ומדויק של הצהרת הון ככלל והצהרת הון ראשונה בפרט וזאת מאחר והיא בסיס לחישוב להצהרת הון הבאה.

חשוב לדעת!

ישנן פסקי דין רבים שדנים בביטוי "הפרשי הון". כלומר, בהמשך לדוגמה שהוצגה לעיל, ישנו הפרש בין סבירות ההון של הנישום/ עוסק מורשה/ עצמאי/ בעל חברה פרטית לבין ההון שצריך היה להיות בהתאם להצהרת הון הקודמת בתוספת ההכנסות שדווחו (כמובן שזה לאחר התאמות נדרשות).

הדבר יכול לנבוע גם מטעויות בשל אי מומחיות במילוי הטופס. מספיקה טעות קטנה שתעלה לנישום ביוקר. מילוי טופס הצהרת הון דורשת הפעלת שיקול דעת ותשומת לב !

"זה לא שיר זה הצהרת הון גברת קרקר…"- הגשש החיוור