החוק לצמצום השימוש במזומן

מבוא

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בהון השחור, בהלבנת ההון ובהעלמות המס, בשנת 2018 חוקק החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק אשר תוקפו יחל בינואר 2019, מגביל את השימוש במזומן, בשקים סחירים, תיעוד תקבולים ותשלומים ודיווח על מקורות מימון בעת רכישת נדל"ן.

עסקה

"עסקה" מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.
"מחיר העסקה" התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות,
לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה, בלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר
הנכס או עם נותן השירות .עסקת רכישה הכוללת כמה מוצרים/ שירותים באותה עת תחשב לעסקה אחת.

הגבלות על השימוש במזומן:

1. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 6,000 ש"ח.
2. לא יקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 40,000 ש"ח
3. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 6,000 ₪ למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.
4. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 15,000 ש"ח.
כאשר סכום העסקה המתבצעת עם עסק גבוה מ-6 אלף שקלים, לא ניתן לבצע את התשלום במזומן בשיעור העולה על 10% משווי העסקה. כך לדוגמה: על עסקה של 20,000 ₪ ניתן לשלם רק 2,000 ₪ במזומן.
ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה , למעט לתשלום במזומן עבור שכר עבודה. קרוב משפחה הוא– בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

הגבלות על השימוש בשקים לעוסק:

1. לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק (במסגרת עסקו) עבור: עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
2. לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

הגבלות על השימוש בשיקים לאדם פרטי:

1. לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
2. לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
3.לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
4 .לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

חובת תיעוד אמצעי התשלום (סעיף 29 לחוק)

בסעיף 29 לחוק נקבע כי על עוסק לתעד את אמצעי התקבול והתשלום. כמו כן, ניתנה למנהל רשות המסים הסמכות לקבוע הוראות ספציפיות לעניין חוק זה. לפיכך תיעוד נאות. לעניין החוק יתבצע כמפורט להלן:
תיעוד תקבולים: סעיפים 7-5 וסעיפים 12-11 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973( להלן: "ההוראות") עוסקים באופן תיעוד התקבולים.
סעיף 5 להוראות מפרט את הפרטים אותם יש לכלול בקבלה. בין היתר, בסעיף 5(א()6 ) מצוין כי יש לרשום את מהות התקבול. לעניין זה מהות התקבול משמע אמצעי התקבול.
כעולה מכך ציון אמצעי התקבול בקבלה (או בחשבונית מס קבלה), בספר פדיון יומי, בספר תקבולים, בספר קופה ובספר תקבולים תשלומים לפי הנדרש, יהווה מילוי הדרישה לתיעוד אמצעי התקבול כנדרש בסעיף 29 לחוק.
תיעוד תשלומים: היות ובגין כל תקבול יוצאת קבלה ונמסרת למשלם (סעיף 6(ד)) ובתוך הקבלה מפורט אמצעי התקבול כאמור לעיל, יראו בשמירת הקבלה (תיעוד החוץ) תיעוד נאות לעניין סעיף 29 לחוק. במידה ואין פירוט בקבלה, כאמור לעיל, יראו ברישום התשלום בספר כרוך אחר כרישום נאות לעניין סעיף 29 לחוק. בנוסף, במקרים בהם נדרש רישום בספר תקבולים תשלומים יש צורך לפרט גם בספר זה את אמצעי התשלום.
יש לציין כי כל פירוט של אמצעי התשלום יכלול את הפרטים לזיהויים:
מזומן: סוג המטבע.
שיק: מספרו, שם הבנק ומספר החשבון עליו נמשך.
אשראי: סוג, מספר כרטיס, שם בעל הכרטיס, שם הבנק מספר חשבון .
אחר: כל הפרטים הנדרשים לשם זיהוי אמצעי התשלום ומשלמו.
העובר על החוק עלול גם לשלם קנס פלילי וצפוי להתמודד עם הליכים פליליים ואף להישלח למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, אם כי הכול יהיה תלוי במידת ההפרה ובנסיבות המקרה הספציפיות. עם זאת, נקבעה תקופת הסתגלות שבה לא יוטלו עונשים, אשר תימשך עד סוף ספטמבר 2019.

רכישת דירה

מי שרוכש מקרקעין, מחויב לדווח על מקורות המימון שלו. יהיה עליו להציג אסמכתאות מתאימות לגבי מקור הכסף (הון עצמי/ משכנתא/מתנה וכו'). חובת הדיווח על המקור הכספי חלה על כולם.
רשות המסים קבעה תקופת הסתגלות גם במקרה זה, ובייחוד מאחר שלא תמיד רוכשי הנכס יודעים מה יהיה מקור הכסף כבר במועד החתימה על הסכם המקרקעין. על כן ניתן יהיה לדווח בדיווח מקוון על אמצעי המימון עד שישה חודשים לאחר החתימה. במועד החתימה ימלאו הרוכשים הצהרה על כך שישלימו את האסמכתאות הדרושות במועד התשלום.
למידע נוסף:
מדריך של רשות המיסים בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן
חוק לצמצום השימוש במזומן
חוזר רשות המיסים בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק