Skip to main content Skip to search

Archives for שרותי ראיית חשבון

רישום עמותה

רישום עמותה, להבדיל רישום חברה, מצריך שני בני אדם לפחות. הקמת עמותה מבוצע ע"י רשם העמותות בישראל. לצורך הקמת עמותה נדרש למלא טפסים (לרבות תקנון, תצהיר וכו'), לשלם אגרה (על הקמת העמותה) ולהגישם לרשם העמותות.

רישום עמותה- מטרות ?

כאשר מקימים עמותה ישנה חשיבות רבה ברישום מטרותיה וזאת להבדיל הקמת חברה אשר בדר"כ מצוין "לעסוק בכל עיסוק חוקי". חובה זאת נובעת בהתאם לסעיף 27 לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן:"החוק") רשם העמותות  ותורמים רבים יכולים לבחון ולאמת את זהות  מטרות העמותה עם המטרות המצוינות בתעודת ההתאגדות.

רישום עמותה – חובת מינוי אורגנים

בהתאם לחוק על העמותה לקיים ולמנות את האורגנים שלהלן:

  1. חברי אספה כללית
  2. ועד מנהל
  3. ועדת ביקורת או "גוף מבקר".

בנסיבות מסוימות הינכם תדרשו למנות גם רואה חשבון מבקר ומבקר פנים.

רישום עמותה – ניהול תקין

רשם העמותות יכול הנפיק לעמותה "אישור ניהול תקין". אישור זה מהווה "אור ירוק" לכך שהעמותה הקימה את כל המוסדות כהלה ופועלות באופן עקרוני בלבד בהתאם לחוק העמותות.

אישור ניהול תקין מקנה אפשרות להתקשר עם מוסדות ציבור ובכלל זה לקבל תמיכות, תשלומים והתקשרויות. המוסדות ציבור הינם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים ערניים ועוד.

רישום עמותה- ניסיון בהתנהלות עמותות

למרבית מהרואי חשבון בארץ אין ניסיון עם עמותות. לעמותות יש הרבה מאוד הנחיות והתניות של רשם העמותות, הנחיות מרשות המיסים, חוק העמותות אשר שונה מחוק החברות, נושאים שונים מול משרדי ממשלה ו/או ניהול תקין, תקינה חשבונאית לעמותות ועוד.

משרדנו בעל ניסיון של עשרות שנים בעמותות לרבות ניסיון של רואה חשבון מבקר (ביקורת דוחות כספיים), גוף מבקר (אשר מחליף את הצורך בוועדת ביקורת) ומבקר פנים לעמותה (בהתאם לחוק העמותות יש חובה במינוי מבקר פנים לעמותה שמחזורה עולה על 10 מליון ש"ח בשנה). בנוסף, ראו המלצות מלקוחות אשר חלקן הם עמותות.

חיפושים אחרונים: הקמת עמותה, רואה חשבון לעמותה, פתיחת עמותה, פעילות ציבורית, הנהלת חשבונות לעמותה, ניהול תקין לעמותות, אגרת רשם העמותות, רואה חשבון לעמותות.

חיפושים פופולריים: רישום עמותה, רישום עמותה מקוון, רישום עמותה במס הכנסה, רישום עמותה אגרה, רישום עמותה בישראל, רישום עמותה ללא מטרת רווח, רישום עמותה תקנון מצוי, רישום עמותה זרה, רישום עמותה חדשה, רישום עמותה טופס מקוון, רישום עמותה אגרות.

Read more

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים – מה זה?

דוח שנתי למס הכנסה הינו טופס (ליחידים הינו טופס 1301, לחברות הינו טופס 1214 ולעמותות 1215) שמסדיר את כל ההכנסות החייבות שהיו בשנת מס קלנדרית. בין היתר, דוחות השנתיים מסדירים גם את כל הגורמים המשפיעים על חישוב המס של אותו גוף לצורך חישוב מלא ונכון וכן ישנן מקרים אשר ישנה חובת דיווח על פעולות אף אם אינן חייבות במס.

דוחות שנתיים – מהי מטרתם?

מטרתם של הדוחות השנתיים של רשות המיסים הינה בכדי לחשב את החבות במס ולהפיק מהדוחות השנתיים שומת מס הכנסה.

דוחות שנתיים- דע את זכויותך!

מידי שנה מפרסמת רשות המיסים חוברת "דע את זכויותך" אשר במסגרתה ניתן להיעזר בכל הזכויות והחובות שיש לנו כאזרחים במדינה.

דוחות שנתיים- מהם כוללים

הדוחות השנתיים כוללים רשימה ארוכה מאוד של מסמכים ונתונים שצריכים לדווח. להלן רשימה חלקית:

טופס 106– אם בשנת המס קיבלת שכר במשכורת אז יש לצרף טופס 106 מכל מקום עבודה.

טופס 867- אם השקעת בניירות ערך, אז יש להמציא טופס 867 מהבנק על מנת שידווח למס הכנסה את ההכנסותך מרווחי הון.

דוח רווח והפסד– אם היו הכנסות והוצאות מעסק יש לערוך דוח רווח והפסד בדומה לנספח א' לדוח השנתי.

הכנסות פסיביות– יש לדווח עליהם במסגרת נספח ב' לדוח שנתי.

רווח הון- במידה ומכרת נכס, יש למלא ולדווח עליו במסגרת נספח ג' לדוח השנתי.

ניכוי מס במקור- במידה והלקוח שלך ניכה לך מס במקור יש לצרף אישור על ניכוי המס.

נקודות זיכוי- יש לעדכן ולדווח את כל הנקודות שבגינם הינך זכאי לרבות המצאת מסמכים מבססים.

חיפושים אחרונים: דוח שנתי למס הכנסה, דוח שנתי לשנת 2017, דוח שנתי לעוסק מורשה, דוחות שנתיים לחברה בע"מ, דוח שנתי טופס 1301, דוחות שנתיים לעמותה, דוחות שנתיים לעוסק מורשה, דוחות שנתיים, דוחות שנתיים למס הכנסה, דוחות שנתיים לרשם החברות, דוחות שנתיים 2016, דוחות שנתיים של עמותות, דוחות שנתיים עוסק פטור.

Read more

הקמת עמותה

עמותה היא תאגיד משפטי, אשר מורכב לפחות מ- 2 בני אדם בגירים (לא יכולות להיות חברות/תאגידים אחרים)  והוקמה למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים. לצורך הקמת עמותה נדרשים למלא מסמכים שונים של רשם העמותות, לרבות תצהירים, תקנון, לשלם אגרה וכו'.

העמותה חייבת לפעול בהתאם למצוין בתקנון ולשם כך יש להקפיד על מילוי נאות של הטפסים בכדי להימנע מטעויות שיכולות להיווצר בעתיד בעת ביקורת ו/או קבלת תמיכות.

בהתאם לסעיף 19 לחוק העמותות, ישנן 3 (לפחות) מוסדות שחייבים להתקיים בעת הקמת עמותה כגון:

  1. אסיפה כללית– היא גוף הכולל את כל חברי העמותה.
  2. ועד מנהל
  3. ועדת ביקורת או גוף מבקר– שיכול להיות רואה חשבון או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות.

יצוין כי ישנה סמכות לעמותה למסד עוד מוסדות. בנוסף לאמור לעיל, במחזור של כ- 1 מליון ש"ח ישנה חובת מינוי רואה חשבון מבקר לעמותה ובמחזור של 10 מליון ש"ח יש חובה למנות גם מבקר פנים לעמותה.

 

הקמת עמותה- מצריך ידע מקדים?

הקמת עמותה צריכה להיערך באופן מאוד מדוקדק תוך שימת לב על כל הפרטים קטנים כגדולים וזאת מאחר ולאחר מכן יתכן ויהיו בעיות בעת בקשה לקבלת תמיכות ממוסדות ממשלתיים, בעת ביקורת וכו'. לדוגמה: בהתאם לסעיף 8 א לחוק העמותות, העמותה מחויבת להשתמש בשמה המדויק ובתוספת ע"ר (עמותה רשומה) וזאת על כל שילוט, מסמך, פרסום וכו'. דוגמה נוספת: העמותה חייבת לפעול בהתאם למטרות המצוית בתקנון כפי שנרשם בעת הקמת עמותה ואף לא בפעולות אחרות (גם אם הם מסייעות לציבור/לנזקקים)

 

הקמת עמותה- ניתן להכניס פעילות עסקית לעמותה?

לעיתים עמותות רוצות לקבל אפיק חדש/נוסף של תזרים מזומנים ולא להסתמך רק על תורמים וזאת לשם יציבות כלכלית. פעילות עסקית יכולה להתבצע בעמותה אך לאחר עמידה במספר קריטריונים חשובים. כמו כן, יש לשים לב בבחינת עמידה בתשלומים לרשויות המס (מס הכנסה ומע"מ).

 

הקמת עמותה- ניהול תקין מה זה?

בתאריך 15.10.98 החליטה הממשלה על כך שגופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי עליהם להציג אישור ניהול תקין של רשם העמותות. ברבות השנים, גופים נוספים החלו לדרוש עמידה של העמותה באישור ניהול תקין. לצורך קבלת אישור ניהול תקין על העמותה להוכיח לרשם העמותות עמידה בהוראות חוק בסיסיות כגון: מינוי חברי ועד כנדרש, מינוי ועדת ביקורת, מינוי מורשה חתימה, קיום המלצת ועדת ביקורת לדוחות הכספיים ועוד.

 

הקמת עמותה- רואה חשבון מומלץ?

לשם בחירת רואה חשבון שילווה אתכם כבר מעת הקמת עמותה, חשוב לבחון את רמת הבקיאות שלו בנושא עמותות. נושא העמותות משנה לשנה מקבל תאוצה וזאת לאור שינויי חקיקיה, פסקי דין, הנחיות של רשם העמותות, הנחיות של החשב הכללי ועוד. ישנה חשיבות גבוה שמעבר לנושא עריכת דוחות כספיים (אשר אף הוא מצריך ידע רב בנושא) יהיה הידע השוטף בנושאים חשובים לעמותה. מומלץ לקבל המלצות מלקוחות על רואה החשבון לעמותה. הקמת עמותה הינה הליך ביורוקרטי לא פשוט, אשר מצריך בחינה ומחשבה בכל שלב ושלב בתהליך.

 

הקמת עמותה- תכנה לניהול עמותה?

בשוק ישנן הרבה תכנות אשר יכולות לסייע לכם לנהל עמותה לרבות חברים בעמותה, פעילויות, גיוס תרומות וכו'. חשוב לשים לב שבמידה והתכנה מפיקה קבלות, יש לוודא כי היא אושרה ע"י רשות המיסים בישראל.

 

הקמת עמותה- קבלת סעיף 46?

קבלת סעיף 46 הינו תהליך אף יותר מורכב מקבלת אישור ניהול תקין ומצריך וותק מינימלי של שנתיים (לאחרונה פורסם כי יתאפשר להתחיל את התהליך עוד בטרם סיום השנתיים) ועמידה במספר קריטריונים. עזרה וסיוע ע"י גורם מקצועי בתחום הינו חשוב מאוד ואף כמעט הכרחי וזאת מאחר ויתכן ותעשו טעויות בדרך שיעלו לכם הרבה זמן להסביר את עצמכם לאחר מכן ולתקן את הטעויות.

להקמת עמותה וניהול שוטף לעמותות התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

חיפושים פופולריים: הקמת עמותה, הקמת עמותה חדשה, הקמת עמותה בית כנסת, הקמת עמותה רשם העמותות, הקמת עמותה ללא מטרת רווח, הקמת עמותה בישראל, הקמת עמותה חדשה רשם העמותות, הקמת עמותה יתרונות, הקמת עמותה מלכ"ר, הקמת עמותה עירונית, הקמת עמותה אגרה, פתיחת עמותה חדשה, פתיחת עמותה ללא מטרת רווח, פתיחת עמותה לבית כנסת, פתיחת תיק עמותה, פתיחת עמותה מקוון.

Read more

פתיחת עוסק מורשה

ההליך של פתיחת עוסק מורשה אינה פשוטה בכלל, כאשר בשלב ראשוני עליכם לנהל את כל הניירת אל מול רשויות המס השונות. מדובר בשלב קריטי במיוחד, ואסור לכם לבצע אותו לבד אם אין לכם את הידע הנדרש לצורך השלמת הרישום בצורה נכונה ומתאימה למצבכם. פתיחת עוסק מורשה באופן הטוב ביותר תתבצע ביחד עם רואה חשבון, כך שאתם תוכלו לפקח ולוודא כי הכול מתנהל כפי שהנכם מצפים ואילו רואה החשבון ידאג לנפק ולמלא את כל הטפסים הנדרשים לצורך השלמת התהליך של פתיחת עוסק מורשה. בשלב זה חשוב להבין את השיקולים בפתיחת עוסק מורשה.

 

פתיחת עוסק מורשה –  מה חשוב לדעת?

כאשר פונים למשרדנו לקוחות לפתיחת עוסק מורשה (עצמאי) אנחנו קובעים פגישת הדרכה מקיפה. פגישת ההדרכה מלווה בטופס אשר במסגרתנו אנחנו מלמדים אתכם את כל הנושאים החשובים, לאט לאט, בקצב שלכם – עד שתבינו הכל! הנושאים הנלמדים הינם: רשויות המס- מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי – איך מחשבית את המס? מתי מדווחים? מה זה דוח שנתי למס הכנסה? מה זה מקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה ? ניכוי מס במקור, מתי מפיקים קבלה/חשבונית, מהם ההוצאות המוכרות לצורכי מס הכנסה, מה עליכם לשמור על מנת שההוצאה תהיה חוקית ועוד.

 

פתיחת עוסק מורשה – איך ניתן לבצע את התהליך במהירות?

אם אינכם רוצים להתעכב זמן רב על פתיחת עוסק מורשה ברשויות המס, חשוב מאוד שתדאגו לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם למלא את כל הניירת הנדרשת שעליכם להציג במס הכנסה ובביטוח לאומי. באופן עצמאי יהיה לכם קשה מאוד למלא את הניירת בצורה נכונה, ולא מן הנמנע כי תצטרכו ללכת ולחזור מספר פעמים עד אשר הניירת תהיה מלא כפי שרשויות המס מצפות. זאת אומרת שאם ברצונכם לבצע את התהליך של פתיחת עוסק מורשה בצורה מהירה וחלקה, כל מה שעליכם לעשות זה לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם באופן קבוע או אפילו באופן חד פעמי רק לצורך מילוי הטפסים והגשתם למס הכנסה ולביטוח לאומי.

 

פתיחת עוסק מורשה – האם מדובר בתהליך יקר?

פתיחת עסק אינו תהליך יקר, אך הוא יכול להיות תהליך מתסכל במיוחד. לכן עליכם לפנות אל רואה חשבון על מנת שייצג אתכם נאמנה אל מול הרשויות השונות, אומנם מדובר בסיטואציה קצת יותר יקרה אילולא הייתם מבצעים את הפעולה בכוחות עצמכם אך היעזרות ברואה חשבון תקל עליכם את המלאכה ותגרום לכם להימנע מקנסות עתידיים או עיקולים אשר יכולים לעכב את ההתפתחות העסקית שלכם ואף במקרים חריגים לגדוע אותה. אז אל תבצעו את ההליך של פתיחת עוסק מורשה באופן עצמאי, כל מה שאתם צריכים לעשות על מנת לסיים את התהליך בהצלחה זה לפנות אל רואה חשבון מיומן ומנוסה בתחום.

חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק מורשה, פתיחת עוסק מורשה עלות, פתיחת עוסק מורשה מס הכנסה, פתיחת עוסק מורשה במע"מ, פתיחת עוסק מורשה ביטוח לאומי, פתיחת עוסק מורשה טפסים, פתיחת עוסק מורשה מע"מ, פתיחת עוסק מורשה זעיר, פתיחת עוסק מורשה שלבים, פתיחת עוסק מורשה באינטרנט.

Read more

ניתוח דוחות כספיים

כל בעל עסק מצליח יודע כי הצלחה עסקית נובעת מניתוח נכון ומדויק של הדוחות הכספיים הקשורים לעסק. ניתוח דוחות כספיים זהו אלמנט בעל חשיבות, ולכן חשוב מאוד להקפיד את המטלה הזאת על איש מקצוע אשר יספק לכם את התמורה הטובה ביותר. רואי חשבון מתמחים במהלך לימודיהם בתחום של ניתוח דוחות כספיים, ולכן רואה החשבון שלכם יהיה איש המפתח עבורכם בכל הקשור לתחום של ניתוח דוחות כספיים והפקתם לצורכי מס או לצורכי הניהול השוטף של העסק שלכם. ניתוח לא נכון של דוח כספי או הפקת דוח כספי לא מלא עשויה להניב הפסדים גדולים לעסק שלכם כאלה שיהיה לכם קשה מאוד לצאת או להשתקם מהם, בטח כאשר מדובר בעסק הנמצא בתחילת דרכו העסקית וכל צעד צריך להיות צעד מדוד ומחושב.

 

ניתוח דוחות כספיים – אל תהמרו על העתיד של העסק שלכם!

לכל דוח כספי יש את החשיבות שלו, ניתוח דוחות כספיים בצורה נכונה ושקולה תוכל להוביל אתכם לשגוג עסקי במהירות רבה. בטח במצב שבו הנכם מתמודדים אל מול מתחרים רבים, במצב כזה רק ניתוח דוחות כספיים בצורה מדויקת תוביל את העסק שלכם להתעלות אל מול העסקים האחרים. יהיה לה קשה מאוד להתבלט או לייחד את עצמכם בתמורה אל מול הלקוח, ורק תמחור נכון והתנהלות עסקים ופיננסית נכונה תגרום לעסק שלכם לשגשג ולפרוח בכל סיטואציה ובכל שלב.

ניתוח דוחות כספיים – האם חובה לדעת את הבסיס?

משרדנו דוגל בכך שכל בעל חברה בע"מ (חברה פרטית) חייב לדעת לנתח דוחות כספיים באופן בסיסי, כגון: מה זה אומר משיכת בעלים? מה זה עודפים? מה זה הון חוזר חיובי? מה זה רכוש קבוע ופחת? מהו היחס יתרת המלאי למחזור? מהם שיעורי הרווח של החברה וכו'. לכן, בעת ישיבה על דוחות כספים אנו מלמדים אתכם (בעלי המניות) את כל הניתוחים החשובים על מנת לקבל הבחנה נכונה של החברה שלכם. דבר שמסייע לכם, כבעלי מניות של חברה פרטית לניתוח דוחות כספיים ולהבנה עסקית גבוהה יותר.

ניתוח דוחות כספיים – האם ניתן לעשות זאת לבד?

הוצאת דוחות כספיים הקשורים לעסק שלכם זוהי פעולה פשוטה יחסית, התנהלות פשוטה אל מול הממשק איתו הנכם עובדים תוביל אתכם היישר אל הדוח הנכון והרלוונטי עבורכם. אך ניתוח דוחות כספיים אינו קשור רק להפקתו, ניתוח מחייב אתכם לדעת ולקרוא את המפה ולצפות תקלות עתידיות אשר יכולות לצוץ ואינכם מודעים אליו באופן ברור בשלב זה. עסק נכון אשר קורא את המפה העסקית בצורה שוטפת יוכל לשרוד כמעט כל בעיה או משבר עסקי, וזוהי בעצם הסיבה המרכזית לכך שכל הנושא של קריאת הדוחות הכספיים וניתוחם היא מלאכתו של רואה החשבון שלכם.

חיפושים פופולריים: ניתוח דוחות כספיים, ניתוח דוחות כספיים יחסים פיננסים, ניתוח דוחות כספיים דוגמאות, ניתוח דוחות כספיים אקסל, ניתוח דוחות כספיים סיכום, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סיכום, ניתוח דוחות כספיים הלכה למעשה.

Read more

פתיחת חברה

פתיחת חברה בע"מ מצליחה ומשגשגת זהו חלומם הרטוב של אנשים רבים, אך על מנת להגשים את כל השאיפות העסקיים צריך לדעת עם מי לעבוד ואל מי לפנות במצבי קיצון ובמצבים בהם הניסיון והמיומנות משחקים תפקיד מרכזי. אז לפני פתיחת חברה או בכלל לפני כל פעילות עסקית כזאת או אחרת חשוב לבדוק ולחפש אחר משרד רואה חשבון אשר יעמוד לצדכם בכל בעיה או בכל שאלה. פתיחת חברה מלווה בחששות ובפחדים רבים, אך כאשר תצוותו לצדכם רואה חשבון ממולח תוכלו ליהנות מרוגע ושלווה אשר יעזרו לכם לנתב את כל הפוקוס שלכם בהצלחת העסק ולא ברעשי הרקע.

 

פתיחת חברה עם רואה חשבון מיומן – המקור להצלחה עסקית!

אז למה כל כך חשוב למצוא רואה חשבון עוד בטרם פתיחת חברה כזאת או אחרת? החשיבות הופכת להיות מהותית יותר ויותר כאשר בתחילת הפעילות העסקית חשוב מאוד להתנהל בצורה נכונה ושקולה. ברגע שתשכרו לצדכם רואה חשבון מיומן, בעל המלצות מלקוחות תוכלו ליהנות מלא מעט שלווה כאשר מעמסה גדולה במיוחד תרד לכם מהגב. המעמסה הזאת באה לידיי ביטוי בניהול הדוחות הכספיים של חברה בע"מ, בהתנהלות עם משכורות ותנאי העובדים ואם לא די בכך גם בפתיחת התיקים ברשויות המס השונות שהן חלק בלתי נפרד מהתהליך של פתיחת חברה במדינת ישראל. כמובן שבפתיחת החברה תקבלו הדרכה מקיפה בכל ההתנהלות של חברה לרבות איך וכמה משלמים מיסים, מה זה דיבידנד?, מה זה משיכת בעלים ויתרות חובה, מהם הוצאות המוכרות ועוד.

 

פתיחת חברה בצמוד לרואה חשבון – התהליך המהיר ביותר!

אם בוער בכם הרצון לפתוח את העסק שתמיד חלמתם עליו, ולא מתחשק לכם להתעכב על פרוצדורות שונות העלולות לעכב במיוחד את תחילת הפעילות העסקית שלכם זה הזמן שלכם לשכור רואה חשבון. פתיחת חברה בצוותא עם רואה חשבון מיומן ומנוסה תגרום לכך שתוכלו לחלק את כל המטלות השונות ביחד עם רואה החשבון. וכך לא רק שתוכלו להתפנות לנושאים החשובים באמת, ברוב המקרים אלו גם יהיו הנושאים בהם תוכלו להביא את הערך המוסף שלכם. ההתנהלות הקשורה לרשויות המס היא פעילות מייגעת אשר מתאימה רק לאנשי המקצוע המנוסים והמיומנים בנושא זה.

עלות פתיחת חברה?

עלויות של פתיחת חברה מתחלקות בין רשם החברות שישנה הגרה של כ- 2,600 ש"ח לבין תשלום עבור שכ"ט לפתיחת החברה אשר הינה כמה מאות שקלים בודדים. טיפ מאיתנו בנושא, כדאי קודם כל לפנות לבנק ולקבל טפסים ורק לאחר מכן להגיע למשרדנו בכדי לפתוח את החברה ועל ידי כך נמלא לכם את הפרטים הנדרשים ונחתים את העו"ד באותה עת.

חיפושים פופולריים: פתיחת חברה, פתיחת חברה רשם החברות, פתיחת חברה בחו"ל, פתיחת חברה בע"מ, פתיחת חברה בארה"ב, פתיחת חברה חדשה בחשבשבת, פתיחת חברה טפסים, פתיחת חברה אונליין, פתיחת חברה במע"מ, פתיחת חברה מע"מ, פתיחת חברה בארץ.

Read more

פתיחת עוסק זעיר

לכל עסק חשוב לנקוט במשנה זהירות כאשר הם מתנהלים אל מול רשויות המס השונות, אך לעסק הנמצא בתחילת דרכו כל טעות היא קריטית ואף הרסנית בחלק מהמקרים. ולכן כאשר מתחילים בתהליך של פתיחת עוסק זעיר (עוסק פטור ) אל מול המוסדות הממשלתיים, ועוד לפני תחילת הפעילות העסקית של העסק שלכם חשוב לשכור רואה חשבון אשר ילווה אתכם בצעדים הראשוניים. ההליך של פתיחת עוסק זעיר הוא אומנם פשוט וקל על פניו, ולכן חלק מהעסקים מעדיפים לבצע את הפעולה לבד וללא הוצאות מיותרות. אך התנהלות לא נכונה אל מול רשויות המס יכולה לגרור לקנסות ואף לעיקולים, ואם אינכם בקיאים מספיק בכל נושאי המס לא מן הנמנע כי טעויות יהיו חלק בלתי נפרד משגרת יומכם העסקי.

פתיחת עוסק זעיר- מה כוללת?

משרדנו לא רק פותח תיקים ברשויות המס דבר שגם אתם יכולים לעשות ללא כל בעיה, אלא מעניק פגישת הדרכה מקיפה בכל הנושאים החשובים לפתיחת עסק (עוסק זעיר/פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ). כגון: מהם הדיווחים למע"מ, מתי משלמים למס הכנסה וביטוח לאומי (אם בכלל), מהם הוצאות המוכרות, מהם המסמכים שצריכים לשמור על מנת שההוצאה תהיה מוכרת, מתי מפיקים קבלה, איך מבטלים קבלה , מה זה פטור מניכוי מס במקור ועוד.

 

פתיחת עוסק זעיר – תיתנו למקצוענים לעזור לכם!

רואה חשבון מקצועי יוכל לנתב את העסק שלכם הנמצא בחיתוליו בצורה נכונה ואידאלית, כך תבצעו מינימום של טעויות ומקסמו את כל הפוטנציאל העסקי שלכם. פתיחת עוסק זעיר אומנם זוהי הפעולה הפשוטה ביותר, אך לדעת כיצד להתנהל אל מול הרשויות ואל מול הדוחות השונים זהו לא משחק ילדים. זה הזמן שלכם עוד בטרם תתחילו את הפעילות העסקית, להצטייד ברואה חשבון מנוסה ומיומן כזה אשר יכול להציל אתכם ממצבים לא נעימים ולספק לכם את מעטפת ההגנה שכל כך חסרה לכם ואתם כל כך זקוקים לה בתחילת דרככם.

 

פתיחת עוסק זעיר – אל תהיו פזיזים!

אחת הטעויות הגדולות ביותר של כל בעליי עסק מתחיל כאשר חושבים על פתיחת עוסק זעיר היא הפזיזות, מרוב שהם רוצים להתחיל את הפעילות העסקית הם שוכחים להעמיד לצידם את אנשי המקצוע הנכונים לצורך ההצלחה. איש המפתח המרכזי ביותר להצלחה של פתיחת עוסק זעיר הוא רואה חשבון, כאשר תחת חסותו מתבצעת כל הפעילות המהותית של העסק. תחת חסותו של רואה החשבון ניתן למצוא אחריות על התנהלות אל מול רשויות המס, עיבוד והפקת דוחות חשובים הקשורים לעסק וכל הנושא התנהלותי עם עובדי החברה. לכן כאשר צריך פתיחת עוסק זעיר אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר לעסק שלכם, ואל תיתנו לפזיזות להפוך את כל החלום שלכם לכישלון.

מהי עלות שרותי רואה חשבון לעוסק זעיר?

עלות השרותי רואה חשבון לעוסק פטור הינם נמוכים מאוד וזאת אכן לאור העובדה כי אין לו הרבה עבודה באופן השוטף, כך שהדרכה וליווי שוטף של גורם מקצועי יכולה לעזור לעסק ולהזניק אותו למעלה. ההדרכה והליווי יכולים להיות בחסכון בתשלומי המס, חיסכון בזמן למידת הנושא באינטרנט וטיפים שוטפים על התנהלות נכונה מול ספקים, לקוחות וכו'.

חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק זעיר, פתיחת עוסק זעיר בבית פטור, פתיחת עוסק זעיר במס הכנסה, פתיחת עוסק זעיר שכיר, פתיחת עוסק זעיר שלבים, פתיחת עוסק זעיר באינטרנט, פתיחת עוסק זעיר מדריך, פתיחת עוסק זעיר במע"מ, פתיחת עוסק זעיר עצמאי, פתיחת עוסק זעיר תל אביב.

Read more

משרד רו"ח

לא פשוט לעמוד בכל ההתחייבות של עסק חדש או ישן, ולשם כך חשוב לחפש אחר רואה חשבון שילווה אתכם ויעזור לכם בניהולו של העסק ובהכוונתו אל עבר ההצלחה. משרד רו"ח איכותי הוא כזה אשר יספק לכם מענה כולל לכל בעיה או טענה הקשורה לעסק שלכם תחת קורת גג אחת, כך שלא תצטרכו לקטת רגליים בחיפושים אחר רואי חשבון שונים או אחר משרדים שונים. משרד רו"ח נמדד על פי איכות רואי החשבון הנמצאים בו, ועל פי כמות הניסיון והוותק אותו יש למשרד.

 

משרד רו"ח – מה הלקוחות חשובים על השירות?

אחד הדברים החשובים ביותר שיש לבדוק כאשר בוחרים משרד רו"ח זה מה יש ללקוחות הנוכחיים והישנים להגיד על השירות אותו הם קיבלו. "אין חכם כבעל ניסיון" זה המשפט המרכזי שיכול לשמש כנר לרגליכם כאשר אתם מחפשים אחר משרד רו"ח, כאשר אסור לכם להתפשר על שום פרט עד אשר תמצאו את המשרד העונה על כל הדרישות והצרכים שלכם. לכן חשוב לקבל המלצות מלקוחות.

 

משרד רו"ח ברמה גבוהה הוא לא בהכרח המשרד הוותיק ביותר הנמצא באזורכם, לעיתים אף תוכלו למצוא משרדי רו"ח עם ותק סביר  אשר יציעו לכם שירות ברמה גבוהה ואת כל המעטפת שאותה רצוי שתקבלו ממשרד שאמור ללוות את העסק שלכם בכל צעד.

 

משרד רו"ח – למה חשוב לבחור דווקא במשרד עם עובדים?

אחת הדילמות המרכזיות של כל בעל עסק זה האם לפנות אל משרד רו"ח או שמא לחפש אחר רואה חשבון בודד אשר מספק שירות באופן עצמאי? היתרון של משרד רואי חשבון הוא ברור, במשרד שכזה תוכלו לקבל מענה על כל השאלות או הבעיות שלכם מבלי לפנות אל מספר רואי חשבון או אל מספר אנשי מקצוע בו זמנית. כל תוכלו להרוויח שקט נפשי, ותוכלו לדעת כי לכל בעיה או שאלה שעלולה לצוץ לכם תקבלו את המענה המקצועי ביותר בהתאם לרמה ולאיכות שבחרתם כאשר קיבלתם את ההחלטה לעבוד עם משרד רואי החשבון שאיתו הנכם עובדים.

משרד רו"ח עם המלצות?

המלצות מלקוחות זהו העדות הטובה ביותר לכך שהשרות יינתן ברמה גבוהה ומקצועית ולכן אל תהססו מלבקש ממשרד רו"ח המלצות בכתב מלקוחות דומים לכם.

למשרדנו יש עשרות רבות של המלצות מלקוחות, מגדלים וסוגים שונים, כגון: חברות סטארט אפ, חברות יצרניות, חברות של נותני שרותים, בתי תכנה ועוד.

 

חיפושים אחרונים: משרד רו"ח בתל אביב, משרד רו"ח ברמת גן, משרד רו"ח במרכז, משרד רו"ח איכותי, משרד רו"ח עם לקוחות ממליצים, משרד רו"ח לחברות, משרד רו"ח לפתיחת עסקים, משרד רו"ח עם מוניטין

Read more

חברה בע"מ

בעלי עסקים רבים מתחבטים בשאלה האם להפוך להיות חברה בע"מ או להישאר כעוסק מורשה. אז איך בעצם מתבצע החישוב? ומה דעתם של רואי החשבון המנוסים על הדילמה הזאת? ראשית כל הכול מתחיל ברווח החודשי של העסק שלכם, כאשר ברוב המקרים כאשר העסק מרוויח יותר מ-22 אלף שקל בחודש מוטב כי תהפכו להיות חברה בע"מ ולא עוסק מורשה. כמובן מוטב כי לפני שתקבלו את ההחלטה החשובה של האם להישאר עוסק מורשה או להפוך את העסק שלכם בתור חברה בע"מ להיוועץ עם רואה חשבון מומחה בחברות אשר יעשה לכם סדר בבלגן ויגרום לכם לקבל את ההחלטה הנכונה.

 

חברה בע"מ – המוניטין של העסק של צומח!

אין מה לעשות, באופן מוכח כאשר חברות או לקוחות שאיתם אתם עובדים רואים אתכם בתור חברה בע"מ המוניטין שלכם בעיניהם צומח. לכן כאשר מדובר בעיקר על עסקים רציניים, כאלה המגלגלים סכומי כסף גדולים, עניין מהותי במחשבה להירשם בתור חברה בע"מ היא האפשרות להגדיל את הקהל העסקי ולגרום ליותר לקוחות פוטנציאליים או שותפים עסקיים לקחת חלק בפרויקט שלכם.

 

חברה בע"מ – הגנה משפטית?

חברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת בעלת מספר ח.פ. (חברה פרטית), להבדיל מעצמאי (עוסק מורשה) שהוא עצמו זה העסק. ההבדל הוא, בין היתר,  שאם לקוחות/ספקים רוצים לתבוע את העסק אז בחברה הם צריכים לתבוע את החברה בע"מ ולא את העצמאי (עוסק מורשה) באופן אישית. דבר זה יוצר הגנה משפטית בכך שאם אין לחברה כסף לממן את פסק הדין, אזי היא יכולה להכריז פשיטת רגל (ולא בעל המניות). יצוין כי במקרים חריגים יכול להתערב בית המשפט ו"להרים מסך" כפלי בעלי המניות ולדרוש שהם ישפו את התובע (מדובר במקרה חריג שנובע בדר"כ ממעשה של מחדל, רשלנות, בכוונת מזיד וכו')

האם גודל החברה משנה?

גודל החברה איננו משנה, כיום כל עסק יכול להירשם כחברה בע"מ, אך ההמלצה היא כי רק עסקים המגלגלים מחזורי כסף גדולים ומכילים בתוכם כמות גדולה של עובדים וציוד ירשמו בתור חברה בע"מ. הסיבה המרכזית לכך שרק עסק גדול ומסובסד יכול להירשם כחברה בע"מ היא הצורך הבירוקרטי הרב, שעסקים קטנים או בינוניים אינם יצליחו לעמוד בהם. עם כל היתרונות של רישום החברה או העסק במס בתור חברה בע"מ יש גם לא מעט עניינים אשר מצריכים מעורבות של אנשי מקצוע מנוסים הנמצאים ברוב המקרים רק אצל עסקים גדולים המסוגלים ויכולים להכיל אותם בתוכם. אך המטרה של כל עסק היא בסופו של יום להירשם בתור חברה בע"מ ולהמשיך לצמוח ולגדול בעתיד הקרוב.

ישנם מאמר נוסף בתחום שאנו ממליצים שהוא הקמה ופתיחת חברה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.

Read more

יועץ מס

יועץ מס הוא אחד מאנשי המקצוע החשובים ביותר לעסק שלכם, ולכן תהליך בחירתו הינו תהליך קריטי אשר יכול להשליך באופן ישיר על התנהלותו ועתידו של העסק שלכם. אם העסק שלכם חשוב לכם, חשוב מאוד שתבינו ותדעו כיצד לבחור יועץ מס כי בחירה באופן לא נכון עשויה לגרום לכך שתאלצו לשלם קנסות רבים והעסק שלכם ידשדש רוב הזמן מבלי יכולת אמיתית לצמוח ולממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו ואליו הוא מסוגל להגיע. יועץ מס לחברות ולעסקים יכול לחסוך אלפי ועשרות אלפי שקלים בתשלומים לרשויות המס (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי)

 

יועץ מס – איך בוחרים אותו בצורה נכונה?

יועץ מס טוב הוא כזה המביא איתו ניסיון וידע רב ככל הניתן בתחומו, ולכן לא מן הנמנע כי תבחרו דווקא באיש המקצוע המביא איתי רזומה ושנים רבות של עשייה ולמידה בתחום. באופן טבעי יועץ מס אשר מעיד על רזומה של עשרות שנים יצליח לתרום לעסק שלכם באופן מהותי יותר מאשר יועץ מס אשר נמצא בתחילת דרכו ובעצם יעשה את מירב ההתנסויות שלו דווקא על העסק שלכם דבר שעשוי להביא ללא מעט בעיות שיכולות להתברר כגדולות ועמוקות במיוחד.

דרך נוספת שבאמצעותה ניתן לבחור יועץ מס היא על ידי המלצות וביקורות. כיום באפשרותכם לקרוא המלצות או ביקורות באמצעות האינטרנט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחפש את שמו או שם משרדו של יועץ המס איתו הנכם מעוניינים לעבוד. ובתוך זמן קצר יעמוד לרשותכם כל המידע הנדרש לכם לצורך קבלת ההחלטה הנכונה עבורכם, כאשר אחד הפרמטרים החשובים ביותר שיש לשים אליו לב זה ההמלצות או הביקורות החיוביות או השליליות.

עוד דרך מצוינת שבאמצעותה תוכלו לבחור את יועץ המס שלכם היא על ידי התנסות, כאשר באפשרותכם להציע לכל יועץ מס המציע את עצמו לחברה שלכם תקופת ניסיון שמהלכה את תלמדו את דפוס העבודה של יועץ המס ואילו מנגד יועץ המס ילמד את התנהלותו של העסק ואת השקפת העולם שלכם. לאחר תקופה קצרה תוכלו כבר להבין מול מי אתם עומדים ועד כמה ניתן או לא ניתן לשתף פעולה ולעבוד ביחד.

 

יועץ מס- עם המלצות

למשרדנו ישנן עשרות המלצות מלקוחות. הלקוחות הממליצים הינם, בין היתר, ממשרדי ממשלה, עריות, חברות ממשלתיות, חברות פרטיות, עמותות ועוד.

חיפושים פופולריים: יועץ מס, יועץ מס או רואה חשבון, יועץ מס בבאר שבע, יועץ מס אשקלון, יועץ מס שכר, יועץ מס אשדוד, יועץ מס פינסיוני.

Read more
צור קשר!
Contact Us!