הנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים

חובת ניהול ספרי עסק לקוחה מהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973. לאור זאת, הנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים חייבת להתנהל, בין היתר, על פי הוראות אלו.

בהוראות ניהול ספרים מוגדרים מספר קריטריונים בהתאם לפעילות העסקית אשר לפיהם נקבעים חובת רישום הנהלת החשבונות לחברות ועצמאיים.

חובות הרישומים הינם לדוגמה: ספרי קופה, תעודת משלוח, חשבוניות מס, קבלה, קופה רושמת ועוד.

אי עמידה בהוראות הנ"ל יכולות לגרום לפסילת ספרים. בהתאם לסעיף 145 ב לפקודת מס הכנסה, בנסיבות מסוימות יכול פקיד השומה לסרב ולהתיר ניכוי הוצאות (הכרה בהוצאה) בהתאם לדוחות שהוגשו ע"י העצמאי/חברה אלא לקבוע על פי "מיטב שפיטתו" של פקיד השומה. כך שלמעשה פקיד השומה לא מכיר ברישומי הנהלת החשבונות שבוצעו בחברה והינו קובע את הרישומים על פי מיטב שפיטתו. לאור זאת, הנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים הינה ערך עליון בקיומו של העסק.

הנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים

הנהלת חשבונות חד צידית

בספרים בשיטת החד צדדית נרשמים כל ההכנסות וההוצאות של העסק. תוצר הנהלת החשבונות בשיטה הנ"ל הינו דוח רווח והפסד. אשר מציין את ההכנסות וההוצאות (בהמשך ישנו הסבר על דוח רווח והפסד).

הנהלת חשבונות כפולה

בספרים בשיטת הניהול הכפולה, נרשמת בהנהלת החשבונות כל פעולה המתבצעת בעסק בשני מישורים שלה. לדוגמה: אם חברה שילמה כסף לספק שלה מהבנק. מחד, יתרת חשבון הבנק ירדה ומאידך יתרת החוב לספק ירדה. לכל פעולה בעסק יש שני אלמנטים על שם זה "הנהלת חשבונות כפולה". לאור זאת, בספרי הנהלת החשבונות של העסק ימצאו כל יתרות החייבים והזכאים לרבות כל הלקוחות, ספקים, בנקים, מוסדות, הכנסות והוצאות וכדומה.

תוצרי הנהלת החשבונות בשיטת הכפולה הם מאזן ודוח רווח והפסד.

דוח רווח והפסד

הכנסות- יוצג בשורה אחת ואילו ההוצאות מוצגות במספר שורות בהתאם למהות ההוצאה.

עלות המכר- הוצאות ששימשו לצור המכירה יכללו בקטגורית "עלות המכר" לדוגמה: חנות מכולת, תציג בעלות המכר את עלויות הרכישות של המוצרים שנמכרו בהתאם לשנת המס.

הוצאות הנהלה וכלליות- הוצאות הנרשמות בהנהלת החשבונות בסעיף הנ"ל, אלו הם תוצר נלווה לפעילות העסקית, קרי, כחלק מהפעילות העסקית אנו נדרשים לרכוש/לשלם עבור גורמים שונים כגון: שכר דירה, ארנונה, שכר עבודה, פרסום, כיבודים.

הוצאות/הכנסות אחרות- יופיעו רווח/הפסד ממכירת רכוש קבוע, רווחי הון, דמי ניהול.

הוצאות/הכנסות מימון- יופיעו כל סוגי ההכנסות וההוצאות מימון (כל אחד בנפרד) לפי סוגים ריביות מבנקים, מספקים מצדדים קשורים.

 

מאזן- דוח על המצב הכספי

המאזן מציג את כל רישומי הנהלת החשבונות שאינם תוצאתיים (הוצאות והכנסות), כך שבמאזן מוצגים כל כל הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה. הנכסים מחולקים לרכוש שוטף, רכוש קבוע, השקעות שונות וכדומה. התחייבויות שוטפות, התחייבויות לזמן ארוך והון עצמי. (מאזן שנערך לעצמאיים אינו יכיל הון עצמי)

נכסים שוטפים הינם נכסים שבדר"כ ישמשו למשך תקופה של שנת מס אחת. כגון: חשבון בנק עו"ש, פיקדונות קצרי מועד, לקוחות, מלאי, שקים לגביה, חייבים אחרים וכדומה.

רכוש קבוע- אלו נכסים אשר מטרתם לשמש את העסק למעבר לשנת מס אחת. כגון: ריהוט, מחשבים, מכונות, ציוד וכדומה.

התחייבויות שוטפות- יתרת עו"ש בבנק, ספקים, זכאים שונים, עובדים, חלויות שוטפות ומוסדות וכדומה.

התחייבויות לזמן ארוך- הלוואות שהם מעבר לשנת מס אחת. החזרי ההלוואה לשנת מס שאחרי יום המאזן מהווים התחייבויות שוטפות (לזמן קצר) ולכן הינם יסווגו כחלויות שוטפות בהתחייבויות שוטפות. כך שיתרת ההתחייבויות לזמן ארוך מייצגת את יתרת החוב לאחריי שנת המס ליום המאזן.

הון עצמי- הון עצמי הינו שייך לבעלי המניות. מה שיש בדרך כלל בהון המניות הינם הון מניות ועודפים. העודפים מייצגים את יתרת הרווח שנשארה בחברה עד לאותו יום שמוצג הדוח.

משרדנו מומחה ברישום הנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים, סיוע בניהול הנהלת החשבונות, ייעוץ בתחום ועוד.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

אנחנו רואים אותך! לא רק את המספרים שלך…