Skip to main content Skip to search

Archives for כללי

החוק לצמצום השימוש במזומן

מבוא

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בהון השחור, בהלבנת ההון ובהעלמות המס, בשנת 2018 חוקק החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק אשר תוקפו יחל בינואר 2019, מגביל את השימוש במזומן, בשקים סחירים, תיעוד תקבולים ותשלומים ודיווח על מקורות נמימון בעת רכישת נדל"ן.

עסקה

"עסקה" מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו.
"מחיר העסקה" התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות,
לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה, בלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר
הנכס או עם נותן השירות .עסקת רכישה הכוללת כמה מוצרים/ שירותים באותה עת תחשב לעסקה אחת.

הגבלות על השימוש במזומן:

1. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 11,000 ש"ח.
2. לא יקבל תשלום במזומן מתייר, במסגרת עסקו, בעסקה מעל 55,000 ש"ח
3. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪ למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.
4. לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ש"ח.

כאשר סכום העסקה המתבצעת עם עסק גבוה מ-11 אלף שקלים, לא ניתן לבצע את התשלום במזומן בשיעור העולה על 10% משווי העסקה. כך לדוגמה: על עסקה של 20,000 ₪ ניתן לשלם רק 2,000 ₪ במזומן.

ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה , למעט לתשלום במזומן עבור שכר עבודה. קרוב משפחה הוא– בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

הגבלות על השימוש בשקים לעוסק:

1. לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק (במסגרת עסקו) עבור: עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
2. לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

הגבלות על השימוש בשיקים לאדם פרטי:

1. לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
2. לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
3.לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
4 .לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

חובת תיעוד אמצעי התשלום (סעיף 29 לחוק)

בסעיף 29 לחוק נקבע כי על עוסק לתעד את אמצעי התקבול והתשלום. כמו כן, ניתנה למנהל רשות המסים הסמכות לקבוע הוראות ספציפיות לעניין חוק זה. לפיכך תיעוד נאות. לעניין החוק יתבצע כמפורט להלן:
תיעוד תקבולים: סעיפים 7-5 וסעיפים 12-11 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973( להלן: "ההוראות") עוסקים באופן תיעוד התקבולים.
סעיף 5 להוראות מפרט את הפרטים אותם יש לכלול בקבלה. בין היתר, בסעיף 5(א()6 ) מצוין כי יש לרשום את מהות התקבול. לעניין זה מהות התקבול משמע אמצעי התקבול.
כעולה מכך ציון אמצעי התקבול בקבלה (או בחשבונית מס קבלה), בספר פדיון יומי, בספר תקבולים, בספר קופה ובספר תקבולים תשלומים לפי הנדרש, יהווה מילוי הדרישה לתיעוד אמצעי התקבול כנדרש בסעיף 29 לחוק.
תיעוד תשלומים: היות ובגין כל תקבול יוצאת קבלה ונמסרת למשלם (סעיף 6(ד)) ובתוך הקבלה מפורט אמצעי התקבול כאמור לעיל, יראו בשמירת הקבלה (תיעוד החוץ) תיעוד נאות לעניין סעיף 29 לחוק. במידה ואין פירוט בקבלה, כאמור לעיל, יראו ברישום התשלום בספר כרוך אחר כרישום נאות לעניין סעיף 29 לחוק. בנוסף, במקרים בהם נדרש רישום בספר תקבולים תשלומים יש צורך לפרט גם בספר זה את אמצעי התשלום.
יש לציין כי כל פירוט של אמצעי התשלום יכלול את הפרטים לזיהויים:
מזומן: סוג המטבע.
שיק: מספרו, שם הבנק ומספר החשבון עליו נמשך.
אשראי: סוג, מספר כרטיס, שם בעל הכרטיס, שם הבנק מספר חשבון .
אחר: כל הפרטים הנדרשים לשם זיהוי אמצעי התשלום ומשלמו.

העובר על החוק עלול גם לשלם קנס פלילי וצפוי להתמודד עם הליכים פליליים ואף להישלח למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, אם כי הכול יהיה תלוי במידת ההפרה ובנסיבות המקרה הספציפיות. עם זאת, נקבעה תקופת הסתגלות שבה לא יוטלו עונשים, אשר תימשך עד סוף ספטמבר 2019.

רכישת דירה

מי שרוכש מקרקעין, מחויב לדווח על מקורות המימון שלו. יהיה עליו להציג אסמכתאות מתאימות לגבי מקור הכסף (הון עצמי/ משכנתא/מתנה וכו'). חובת הדיווח על המקור הכספי חלה על כולם.

רשות המסים קבעה תקופת הסתגלות גם במקרה זה, ובייחוד מאחר שלא תמיד רוכשי הנכס יודעים מה יהיה מקור הכסף כבר במועד החתימה על הסכם המקרקעין. על כן ניתן יהיה לדווח בדיווח מקוון על אמצעי המימון עד שישה חודשים לאחר החתימה. במועד החתימה ימלאו הרוכשים הצהרה על כך שישלימו את האסמכתאות הדרושות במועד התשלום.

למידע נוסף:
מדריך של רשות המיסים בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן

חוזר רשות המיסים בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן

Read more

יתרת חובה לבעל מניות

החל משנת 2017 החליטה רשות המיסים לשים קץ לנושא יתרת חובה של בעלי מניות, על ידי כך שהוסיפה לפקודת מס הכנסה סעיף חדש מספר 3 (ט1) שאומר שבעל מניות שהינו חייב לחברה מעל ל- 100,000 ש"ח (כמובן שישנם עוד התניות והסברים למי חל בדיוק ולשם כך יש לבדוק זאת באופן פרטני עם המשרד) חייב להכריז דיבידנד או לבצע משכורת.

ניקח צעד אחורה- למה בכלל בעל מניות מגיע ליתרת חובה?

יתרת חובה משמעותה שבעל המניות חייב כסף לחברה. מצב כזה יכול להיות במקרים שלהלן:

 1. הועברו כספים לחשבונו מעל הנטו במשכורת שלו– מצב כזה הוא נהפך לחייב כספים לחברה מאחר וקיבל יותר מאשר "נתן".
 2. ביצוע תשלומים פרטיים– לא פעם חושבים בעלי מניות שאם ישתמשו עם כרטיס האשראי העסקי לטובת הוצאות פרטיות אז הם "עקצו" את החברה.
 3. הנהלת חשבונות ירודה– לא פעם נמשכים כספים (בין אם דרך הבנק ובין אם בכרטיס האשראי) והנהלת החשבונות לא יודעת לאן הלך הכסף, לעיתים מנסה לברר עם בעל המניות ולעיתים לא, הנחת העבודה של הנהלת החשבונות שבעל המניות לקח את הכסף לכיסו הפרטי (בין אם זה רכישת מוצר/שרות פרטי ובין אם זה העברה לחשבון בפרטי) ולכן הכספים הללו מכניסים את בעל המניות ליתרת חובה! לדעתנו, יש לנקוט משנה זהירות במקרים הללו!

המקרה המתואר בסעיף 3 לעיל הוא הגרוע מכל! בכל חברה! וצריך לשים לב ולבדוק אותו. ההשלכות של חיוב בעלים לבין רישום הוצאה היא:

 1. הפסד 17% מע"מ
 2. הפסד הכרה בהוצאה – בהתאם לשיעור מס חברות (כ-23%).
 3. מס על חיוב הבעלים של 30% דיבידנד או משכורת (ככל הנראה לא פוחת מ-30%).

בעל מניות ביתרת חובה

לסיכום, העצות שלנו הינם:

 1. ביצוע הפרדה מוחלטת של כל ההוצאות הפרטיות והעסקיות. אין לבצע חיוב עסקי בפרטי ולהפך.
 2. משיכת משכורת בדיוק לפי הסכום הנטו שיצא בתלוש (לא יותר), בנסיבות מסוימות אפשר פחות – מצריך בחינה וייעוץ מקצועי הן של תזרים המזומנים והן של רמת הרווחיות של החברה.
 3. משיכת כספים חייבת להיות בתיאום עם הנהלת החשבונות.
 4. במידה ומדובר בעסק קטן- ניתן להדפיס אחת לחודש את כל דפי הבנק וכרטיסי האשראי ולבדוק שאכן קיימות כל החשבוניות של ההוצאות (אפילו להצליב בינהם) ולציין בכתב יד את מהות ההוצאה ליד המשיכה כך שהנהלת החשבונות תדע לאן לשייך את התשלום ושלא בטעות זה יחויב בעל המניות.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

אנחנו רואים אותך! לא רק את המספרים שלך…

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

Read more

דיני עבודה

ריכוז נושאים בדיני עבודה

הערה: הקובץ אינו שלם ואינו ממצא, תחום דיני העבודה הינו מורכב מאוד ולעיתים תלוי במספר רב של משתנים, כמו כן, האמור מטה חל על עובדי במגזר הפרטי ושאינם זכאים לצו הרחבה כלשהו.

ימי חופשה:

 1. עובד זכאי לצבירת ימי חופשה בהתאם לטבלה המצ"ב זאת בהנחה ועבד כל השנה או שעבד לפחות 240 ימים באותה שנה (שנה = ינואר עד דצמבר), במידה ועבד פחות יהיה זכאי לזכאות המלאה באותה שנה כפול ימי עבודה בפועל חלקי 240.
 2. לא חוקי לפדות לעובד ימי חופשה אלא רק במועד סיום יחסי עובד מעביד (העובד חייב לקחת את החופש).

 

ימי מחלה:

 1. עובד צובר ימי מחלה מידי חודש בסך של 1.5 יום (לחודש עבודה מלא) אך לא יותר מצבירה של 90 ימים.
 2. עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלה זכאי ל:
  1. בגין היום הראשון – אינו זכאי
  2. בגין היום השני והשלישי זכאי ל- 50%
  3. בגין היום הרביעי והילך זכאי ל- 100%
 3. הזכאות הינה בהתאם לשכר הרגיל שהיה זכאי העובד אילו המשיך לעבוד.
 4. לצורך קבלת התשלום יש להציג אישור מחלה מרופא.

 

זכאות ימי חג:

 1. עובד זכאי לתגמול עבור ימי חג- אם העובד מועסק בשכר חודשי אז הוא אינו מגיע אך מתוגמל בעצם התשלום החדשי. אם העובד מועסק בשכר שעתי/יומי יקבל שיפוי על היום הנ"ל.
 2. עובד שעבד ביום חג זכאי לגמול של 150%.
 3. ימי החג של היהודים הינם: 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, יום עצמאות (יום שבתון) ושבועות.

 

דמי הבראה:

 1. עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה.
 1. גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ש"ח ליום, החל מיולי 2014 ואילך (374 ש"ח לפני כן(
 2. גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 424 ש"ח ליום החל מיוני 2017 (421 ש"ח לפני כן (
 1. הזכאות הינה בהתאם לשיעור המשרה.
 2. להלן טבלת זכאות:
שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית 6 ימים
שנים רביעית עד עשירית 7 ימים
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה 8 ימים
שנים שש עשרה עד תשע עשרה 9 ימים
שנה עשרים ואילך 10 ימים

 

פיצוים:

 1. החל משנת 2008 חל חוק פנסיה חובה, שבמסגרתו כל המעסיקים נדרשים להפריש לפנסיה ולפיצוים בשיעורים מסוימים (משתנה משנה לשנה).
 2. עובדים שהם בני (בנים 21 בנות 20 ) לבין גיל פרישה זכאים להפרשה.
 3. מועד התחלת ההפרשה הוא כך:
  1. במידה ולעובד יש קרן פנסיה פעילה אז לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית או תום השנה המוקדם מבניהם.
  2. במידה ולעובד אין קופת פנסיה פעילה אז לאחר חצי שנה.
 4. שיעור ההפרשה לפיצוים הינו 6%.
 5. הרכיבים שמהם נלקח השכר הינם השכר וחלף שכר (חופשה, מחלה) ללא רכיבים קבועים.
 6. בעת סיום יחסי עובד מעביד, אם העובד התפטר מרצונו אז הוא אינו זכאי להשלמת הפיצויים למשכורת האחרונה כפול מספר השנים. אם הוא זכאי לפיצוים (פוטר או שהיתה סיבה מוצדקת להתפטרות שלו) אז המעסיק חייב להשלים את יתרת ההפרשות של הקרן למשכורת האחרונה כפול שנות הוותק. (לא רלוונטי למי שחתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין) .

גמול שעות נוספות:

 1. שבוע עבודה הינו 42 שעות.
 2. תשלום של 125%  משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.
 3. תשלום של 150% כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה מהשעה השלישית ואילך
 4. בחינת השעות היא הן ברמה יומית והן ברמה השבועית.
 5. במקום שעובדים 5 ימים בשבוע, שעות עבודה ליום הוא 8.4 ש' או 4 ימים 8.6 שעות ויום אחד 7.6 שעות.
 6. שעות עבודה במתכונת של "שעות גמישות" – ישנן מקרים שבהם העובד יכול לבחורלעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום

 אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

 

Read more

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים – מה זה?

דוח שנתי למס הכנסה הינו טופס (ליחידים הינו טופס 1301, לחברות הינו טופס 1214 ולעמותות 1215) שמסדיר את כל ההכנסות החייבות שהיו בשנת מס קלנדרית. בין היתר, דוחות השנתיים מסדירים גם את כל הגורמים המשפיעים על חישוב המס של אותו גוף לצורך חישוב מלא ונכון וכן ישנן מקרים אשר ישנה חובת דיווח על פעולות אף אם אינן חייבות במס.

דוחות שנתיים – מהי מטרתם?

מטרתם של הדוחות השנתיים של רשות המיסים הינה בכדי לחשב את החבות במס ולהפיק מהדוחות השנתיים שומת מס הכנסה.

דוחות שנתיים- דע את זכויותך!

מידי שנה מפרסמת רשות המיסים חוברת "דע את זכויותך" אשר במסגרתה ניתן להיעזר בכל הזכויות והחובות שיש לנו כאזרחים במדינה.

דוחות שנתיים- מהם כוללים

הדוחות השנתיים כוללים רשימה ארוכה מאוד של מסמכים ונתונים שצריכים לדווח. להלן רשימה חלקית:

טופס 106– אם בשנת המס קיבלת שכר במשכורת אז יש לצרף טופס 106 מכל מקום עבודה.

טופס 867- אם השקעת בניירות ערך, אז יש להמציא טופס 867 מהבנק על מנת שידווח למס הכנסה את ההכנסותך מרווחי הון.

דוח רווח והפסד– אם היו הכנסות והוצאות מעסק יש לערוך דוח רווח והפסד בדומה לנספח א' לדוח השנתי.

הכנסות פסיביות– יש לדווח עליהם במסגרת נספח ב' לדוח שנתי.

רווח הון- במידה ומכרת נכס, יש למלא ולדווח עליו במסגרת נספח ג' לדוח השנתי.

ניכוי מס במקור- במידה והלקוח שלך ניכה לך מס במקור יש לצרף אישור על ניכוי המס.

נקודות זיכוי- יש לעדכן ולדווח את כל הנקודות שבגינם הינך זכאי לרבות המצאת מסמכים מבססים.

חיפושים אחרונים: דוח שנתי למס הכנסה, דוח שנתי לשנת 2017, דוח שנתי לעוסק מורשה, דוחות שנתיים לחברה בע"מ, דוח שנתי טופס 1301, דוחות שנתיים לעמותה, דוחות שנתיים לעוסק מורשה, דוחות שנתיים, דוחות שנתיים למס הכנסה, דוחות שנתיים לרשם החברות, דוחות שנתיים 2016, דוחות שנתיים של עמותות, דוחות שנתיים עוסק פטור.

Read more

טפסים ולינקים שימושיים של רשות המיסים

ריכזנו עבורך לינקים שימושיים ועדכניים.

 

באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם:

מדריך לפתיחת עסק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במע"מ

טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים

טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת

טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20

טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי

טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961

טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים

טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד

טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

Read more

איך פותחים עסק

אחת מהשאלות השכיחות ביותר בקרב יזמים רבים היא איך פותחים עסק מצליח? וכמובן שאין לכך תשובה חד משמעית, ולעיתים רק עם הזמן ועם הניסיון שתצברו במהלך הדרך תוכלו לפענח את התשובה לשאלה זו. אך לפני שבכלל תחשבו איך פותחים עסק מצליח, עליכם לדעת כי באפשרותכם לצוות אליכם את אנשי המקצוע הטובים ביותר שיקלעו לדרככם. רואה חשבון מצליח יגרום לכל העסק שלכם לשגשג ולפרוח, ולכן אסור להקל ראש בתהליך בחירת רואה החשבון שיעמוד לצדכם. רואה חשבון טוב ילמד אתכם בשלב הראשוני איך פותחים עסק ומה עליכם לעשות כשלב ראשוני על מנת להגיע למצב שבו נקודת הפתיחה שלכם תהיה האידיאלית ביותר.

 

איך פותחים עסק בלי רואה חשבון?

מדובר בצעד שלא מומלץ בכלל! אומנם ללא רואה חשבון תוכלו לחסוך כסף, אך מדובר בצעד מסוכן אשר יכול להתברר כהחלטה שגויה של ממש. רואה החשבון הוא האיש שמנווט את העסק שלכם בדרך הנכונה, הוא יודע לצפות בעיות עתידיות בתחומים הפיננסיים ולדעת כיצד להתנהל אל מול כל הרשויות (מס הכנסה, ביטוח לאומי). יש אנשים ששאולים בין חברים איך פותחים עסק או מחפשים באינטרנט מידע וחושבים שלמדו את מה שרואה חשבון למד במשך שנים של ניסיון. בעת פתיחת התיק תצטרכו לקבל החלטה האם לפתוח עוסק פטור או לפתוח עסק של עוסק מורשה? 

 

לחסוך זה דבר מבורך! אך לא כאשר מדובר באנשי המקצוע שלצדכם. לא רק שחשוב לשכור רואה חשבון, אלא גם אסור להתפשר על איכותו גם אם זה אומר שעליכם להוציא יותר כסף מאשר תכננתם לצורך הבטחת המהלך. לכן לפני שבכלל תתחילו לחשוב איך פותחים עסק? ומה עליכם לעשות כצעד ראשוני? תתחילו לחפש רואה חשבון או משרד רואי חשבון שיגרום לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. בעת פתיחת עסק, משרדנו מעניק ללקוח הדרכה מקיפה על כל הנושאים החשובים לו באמת, כגון: מתי חייבים לדווח למס הכנסה על דוח שנתי, מתי חייבים להגיש דוחות מע"מ, איך ומתי משלמים, מהם ההוצאות המוכרות של העסק, רישום קבלה (מועד להפקה, מה צריכה לכלול), ביטול חשבונית, ניכוי מס במקור ועוד. חשוב מאוד לקבל המלצות מלקוחות של הרואה חשבון עוד בטרם קביעת הפגישה.

 

איך פותחים עסק עם מתחרים רבים?

אחת מהחששות הגדולים ביותר של כל עסק מתחיל היא כיצד להתמודד עפתים ריבוי של מתחרים, זוהי בהחלט דילמה מרכזית אשר התנהלות נכונה עימה תגרום לעסק שלכם לפרוח. את התשובות לשאלה איך פותחים עסק תוכלו למצוא אצל רואי החשבון איתם אתם עובדים, התנהלות נכונה במישור הכלכלי ובמישור הפיננסי תגרום לכם להיות ייחודיים ושונים לעומת המתחרים שלכם וכך תוכלו להשיג את הערך המוסף שיגרום לכם להשיג את קפיצת המדרגה המיוחלת.

שיתוף פעולה עם המתחרים?

אחת הטעות הגדולות של בעלי עסקים היא לחשוב שהמתחרה שלך הוא ה"אויב שלך". הרבה פעמים תגלו שדווקא מהם יגיע ערך רב לעסק כגון: לקוחות שצריכים משהו שאין להם (למתחרה) או שהם לא מומחים בוא ואתם יותר מומחים, מידע על התנהלות של המתחרה תוכל לפתוח לכם רעיונות לשיפור התנהלות העסק ובכך לחסוך בעלויות.

חיפושים פופולריים: איך פותחים עסק, איך פותחים עסק קטן, איך פותחים עסק פטור, איך פותחים עסק באינטרנט, איך פותחים עסק חנות בגדים, איך פותחים עסק בישראל, איך פותחים עסק מורשה, איך פותחים עסק אינטרנטי, איך פותחים עסק שווארמה, איך פותחים עסק בארה"ב, איך פותחים עסק באייבי.

Read more

רואה חשבון

בעלי עסקים רבים תוהים – בשביל מה ישנו צורך בשירותיו של רואה חשבון? ולמה הוא כל כך חשוב למימוש הפוטנציאל של העסק? ראשית כל נתחיל ונגיד כי רואה חשבון הוא אחת מדמויות המפתח בעסק שלכם, ככל שרואה החשבון שמלווה אתכם יהיה בעל ידע וניסיון רחב יותר, כך מירב הסיכויים שתצליחו לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בעסק שלכם. בעזרתו של רואה החשבון תדעו לצפות את הבעיות או המגרעות הצפויות להתרחש בעתיד ולתקנם, כל זאת תוך מתן קבל ייעוץ מקצועי בתחום המס ותחומים נוספים אשר רכש במשך השנים מלקוחות שונים.

 

רואה חשבון מוצלח – איך ניתן למצוא בקלות?

רואה חשבון מוצלח ברוב המקרים נמדד על פי הערך המוסף אותו הוא מביא לעסק שלכם, ולכן ככל שהוא יהיה בעל ניסיון וידע נרחב יותר כך הוא יוכל לתרום יותר לעסק שלכם ולהעריך בצורה נכונה את התפתחות העסק שלכם בעתיד.

על מנת לזהות  רואה חשבון משופשף, ניתן לבקש ממנו להתחיל בתקופת היכרות שבמהלכה הוא ילמד את העסק ואתם תלמדו את ניסיונו ואת הדרך שבה הוא עובד. וכך תוכלו להעריך עד כמה רואה החשבון הנ"ל יכול להוסיף או לגרוע מהעסק שלכם. אל תהססו להיות ישירים כאשר מדובר בבחירת רואה החשבון של העסק שלכם, מדובר בדמות מפתח אשר יכולה מצד אחד לתרום רבות לעסק שלכם, ומצד שני לגרום לעסק שלכם להיכנס למצוקות שיהיה לכם קשה מאוד לצאת מהם.

 

רואה חשבון – פגישת היכרות לפני תחילת העבודה!

הנכם חייבים לעבוד בצורה שוטפת עם רואה החשבון שלכם. רואה חשבון אמור להיות יד ימינכם, ורמת התקשורת בניכם חייבת להיות שוטפת וברורה. כך שחשוב מאוד שתכירו את רואה החשבון שאמור לעבוד אתכם עוד בטרם תחילת העבודה, כך תראו את מידת האינטראקציה בניכם ותוכלו להעריך את רמת התקשורת העתידית הצפויה להיווצר בניכם. רואה חשבון אשר לא משדר על אותו גל שלכם איננו יכול להצליח בעסק, ולכן חשוב מאוד להיות ישירים וכנים כבר מהפגישה הראשונה מבחינת הציפיות שלכם מהעסק ומידת המעורבות שלכם בו.

 

רואה חשבון – המלצות מלקוחות

לאור חשיבות בבחירת רואה החשבון, יש לבקש אף המלצות מלקוחות.

המלצות מלקוחות יכולים להעיד בפני עצמם על אמינותו, מהימנותו והרמה המקצועית שלו.

חיפושים אחרונים: משרד רואה חשבון, משרד רואה חשבון בתל אביב, רואה חשבון ברמת גן, רואה חשבון במתחם הבורסה, רואה חשבון במרכז, משרד לראיית חשבון, רואה חשבון במרכז, רואה חשבון לפתיחת תיק ברשויות המס

Read more

פתיחת עוסק פטור

עוסק פטור ברוב המקרים זהו השלב הראשוני של עסק חדש שמחזור העסקאות השנתי הצפוי לו איננו ברור או עומד על סך של פחות מ-98,707 ₪ כקבוע בחוק (נכון לשנת 2017). הליך של פתיחת עוסק פטור מחויב על כל אדם או עסק המעוניין למכור סחורה, נכס או כל טובין מכל סוג שהוא, את ההליך ניתן לבצע במשרד מס ההכנסה הקרוב למקום העסק שלכם, במידה והעסק ינוהל מהבית אז ממקום מגוריכם. פתיחת עוסק פטור הינה פעולה קצרה יחסית, אשר את מרבית הזמן תבלו בתורים של מע"מ וכן תעמדו גם בתור אל מול פקיד השומה (מס הכנסה) בכדי למלא את הפרטים שלכם לצורך רישומכם ברשויות המס. בנוסף, יהיה עליכם להסדיר את המעמד שלכם בביטוח לאומי.

 

פתיחת עוסק פטור – מתי אנו נדרשים לעשות זאת?

את ההליך של פתיחת עוסק פטור יש לבצע מיד עם תחילת הפעילות העסקית, כאשר חלה ענישה חמורה על עסקים המבצעים את הרישום לאחר תחילת הפעילות העסקית. לכן ברגע שהחלטתם לפתוח את העסק, ועוד לפני שהתחלתם לבצע פרסום ובטח לפני שהתחלתם למכור או לקנות דברים עבור העסק חשוב לפתוח בהליך של פתיחת עוסק פטור.

על מנת להתחיל בהליך של פתיחת עוסק פטור יש להגיע עם הניירת הנדרש לצורך השלמת התהליך תוך זמן קצר. הניירת הנדרשת לצורך פתיחת התיק במס הכנסה הינה: טופס פתיחת תיק במס הכנסה (ניתן להדפיס או לקחת במשרד מס הכנסה), צילום של תעודת הזהות שלכם, חוזה או כל מסמך המציין את גובה השכירות של בית העסק (במידה ויש), שיק של חשבון הבנק , תעודה המציינת את הכשרתם המקצועית (חובה רק במידה ויש חובה חוקית לעסוק במקצוע בעל תעודה- כגון: מתווך מקרקעין חייב להיות בעל תעודה ולכן יש חובה להמציא את תעודת ההכשרה).

 

פתיחת עוסק פטור – איפה עוד חשוב לבצע רישום?

מס הכנסה אינו המקום היחידי שאליו הנכם צריכים להגיע לצורך רישומכם כעוסק פטור, כאשר עוד לפני ההגעה למס ההכנסה עליכם להגיע אל משרדי מע"מ על מנת לרשום את עצמכם כעוסק פטור. ולאחר הרישום במע"מ ובמס הכנסה, עליכם להגיע גם אל ביטוח לאומי לצורך הסדרת פתיחת עוסק פטור גם אצלם. בביטול לאומי לעיתים תדרשו לשלם כסף ולעיתים לא.

 

פתיחת עוסק פטור –  מי לא יכול להירשם כעוסק פטור?

ישנן מקצועות אשר לא ניתן להרשם כ"עוסק פטור" אלא כ"עוסק מורשה" (ללא קשר להיקף המחזור). להלן רשימת המקצועות:

אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רוא החשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה

(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין; בפיסקה זו –

"סוחר מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;

"מתווך מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות מקרקעין

(6) סוחר רכב ומתווך רכב; בפיסקה זו –

"סוחר רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;

"מתווך רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;

"מסחר ברכב" – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-רגב-שכירות;

"רכב" – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות;

חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק פטור, פתיחת עוסק פטור מס הכנסה, פתיחת עוסק פטור באינטרנט, פתיחת עוסק פטור אוונליין, פתיחת עוסק פטור לבד, פתיחת עוסק פטור מחיר, פתיחת עוסק פטור ביטוח לאומי, פתיחת עוסק פטור מע"מ, פתיחת עוסק פטור טפסים, פתיחת עוסק פטור ירושלים, פתיחת עוסק פטור שכיר, פתיחת עוסק פטור שלבים.

Read more

רואה חשבון תל אביב

רואה חשבון תל אביב זה בהחלט מצרך מבוקש, בשנים האחרונות נפתחו בתל אביב ובסביבתה עשרות אלפי עסקים חדשים אשר צריכים הכוונה ועזרה של איש מקצוע בדמות רואה חשבון אל מול רשויות המס וההתנהלות הכספית. מציאת רואה חשבון תל אביב היא מהלך לא פשוט בכלל, קיימים באזור תל אביב מאות רואי חשבון ועליכם למצוא רואה חשבון שיענה על כל הדרישות שלכם ויספק את מבוקשכם על הצד הטוב ביותר.

רואה חשבון תל אביב – על מה חשוב להקפיד?

ראשית כל אסור לכם להתפשר אל איכותו וניסיונו של רואה החשבון שלכם, הסיכוי לבחירה שגויה יכול להיות מהותי אם תקבלו

החלטות פזיזות ללא מחשבה מקדימה. רואה חשבון תל אביב זה משהו שפשוט מאוד למצוא, ולכן אל תהססו לקחת את הזמן שלכם

ולחפש אחרי רואה חשבון שמתאים לכם מבחינת הידע וכמות השנים בהם הוא עוסק בתחום.

חשוב מאוד גם לבדוק מהן העלויות ומהן הדרישות של רואה החשבון. לכל רואה חשבון יש את המחירים שלו, וברוב המקרים זוהי

אחת מהסיבות העיקריות לכך שתאלצו להחליף רואה חשבון לעיתים שכיחות. חשוב מאוד שתסכמו עם אותו רואה חשבון תל אביב

על מחיר קבוע שילווה אתכם לאורך כל התקופה כך תשמרו על יציבות ועבודה אל מול רואה חשבון אחד בלבד.

רואה חשבון תל אביב – לא צריך להחליף רואה חשבון!

יש אנשים שחושבים כי החלפת רואה חשבון זה תהליך פשוט, אך ישנה חשיבות עליונה לשמירה על רואה חשבון לאורך זמן. רואה

חשבון אשר הקים ונמצא עם העסק מיומו הראשון, מכיר את העסק על בוריו וידע לתפעל ולהעריך סיטואציות מבלי לחקור את

הסיטואציה יתר על המידה. לעומת זאת אם תחליטו להחליף רואה חשבון תל אביב, אתם לוקחים סיכון בהרפתקה שאינכם יודעים

כיצד תסתיים. לכן חשוב מאוד לבחור בצורה נכונה ושקולה את רואה החשבון הראשון שלכם, ולקוות כי שיתוף הפעולה בניכם יחזיק

מעמד לאורך זמן וכמה שיותר יותר טוב. כמובן שאם אין שום סיכוי שתוכלו להישאר עם אותו רואה חשבון, לא יהיה מנוס מחיפוש

אחר רואה חשבון תל אביב חדש.

 

משרדנו יעמיד לרשותך את הרואי החשבון הטובים ביותר כדי לספק לך את הצרכים על הצד הטוב ביותר!

רואה חשבון אורי עזרא מנהל את הפורום המקצועי בתחום ראיית חשבון באתר תפוז- מדובר בפורום הגדול ביותר בארץ בתחום.

השאר פרטים ונצור איתך קשר בהקדם.

חיפושים פופולריים: רואה חשבון תל אביב, רואה חשבון תל אביב עוסק פטור, רואה חשבון תל אביב אבן גבירול, רואה חשבון תל אביב יגאל אלון, רואה חשבון תל אביב כתובת, רואה חשבון תל אביב יפו, רואה חשבון תל אביב כדורגל, רואה חשבון בצפון תל אביב, רואה חשבון תל אביב במרכז.

Read more

פתיחת תיק מס הכנסה 

פתיחת תיק מס הכנסה הינו תהליך קצר ופשוט שניתן לבצע אותו לבד או בעזרת רואה חשבון. אך עליכם לזכור כי מדובר בעניין רציני למדיי אשר מחייב אתכם לעבוד באופן שוטף או לכל הפחות באופן חלקי אל מול רואה חשבון על מנת שיעזור לכם להתנהל אל מול מס ההכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. ההמלצה הטובה ביותר היא לשכור רואה חשבון או לבדוק את העלויות השונות עוד בטרם תחילת התהליך של פתיחת תיק מס הכנסה. לעיתים אנשים רבים מלאי אדרנלין לפתוח את העסק, כך שהם שוכחים לבדוק את הביורוקרטיה המרכזית ולאתר את כל אנשי המקצוע שיעמדו לצדם עוד לפני פתיחת תיק מס הכנסה שהיא הפעולה הפשוטה והקלה ביותר לביצוע וליישום. לכן, לפני פתיחת תיק מס הכנסה אנו ממליצים על קריאת המאמר פתיחת עסק חדש.

 

פתיחת תיק מס הכנסה – האם חייב ללכת אל מס הכנסה בעיר מגוריי?

בהחלט לא! פתיחת תיק מס הכנסה יש לבצע בהתאם למקום העסק.  כך שבאפשרותכם לפתוח תיק במס הכנסה בעיר שבה תמקמו את העסק שלכם, או שמא בעיר שאליה אתם צפויים לעבור בקרוב ושם תעדיפו לקבל את רוב השירות שלכם.

 

פתיחת תיק מס הכנסה – עוסק פטור או עוסק מורשה?

לפני פתיחת תיק מס הכנסה, חשוב מאוד לדעת האם ברצונכם לפתוח תיק במס הכנסה בתור עוסק פטור (זעיר) או בתור עוסק מורשה. ההחלטה צריכה להתבצע על פי צפי ההכנסות העתידיות של העסק שלכם, כאשר מחזור שנתי עתידי העולה על סך של 98 אלף שקל יחייב אתכם לפתוח תיק בתור עוסק מורשה. כמו כן, ישנן סוגי עסקים שלא יכולים להירשם כ"עוסק פטור" אלא כעוסק מורשה בלבד. יצוין שישנם מקרים שגם אם מחזור הצפוי הינו פחות מ 98 אלף שקל בשנה יהיה עדיף לכם לפתוח עוסק מורשה. להרחבה בנושא לחץ כאן.

 

פתיחת תיק מס הכנסה- איזה טפסים?

פתיחת תיק מס הכנסה דורשת מילוי טופס 5329 וכן יש לצרף לטופס גם צילום תעודת זהות, צילום שק או אישור ניהול חשבון בנק ואסמכתא על זיקה לנכס (חוזה שכירות במידה ואינכם רשומים בכתובת הנ"ל במשרד הפנים)

חיפושים פופולריים: פתיחת תיק במס הכנסה, פתיחת תיק במס הכנסה עוסק פטור, פתיחת תיק במס הכנסה לשכיר, פתיחת תיק במס הכנסה ליחיד, פתיחת תיק במס הכנסה לחברה, פתיחת תיק במס הכנסה לעמותה, פתיחת תיק במס הכנסה לקטין, פתיחת תיק במס הכנסה שותפות, פתיחת תיק במס הכנסה עצמאי, פתיחת תיק במס הכנסה תושב חוץ, פתיחת תיק במס הכנסה.

Read more
צור קשר!
Contact Us!